قیمت اتصالات پلی اتیلن

(یکشنبه 1403/03/06)

قیمت اتصالات پلی اتیلن

قیمت اتصالات پلی اتیلن

در جدول زیر لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن را مشاهده نمایید. جهت استعلام قیمت لوله پلی اتیلن و قیمت لوله زهکش و قیمت لوله کاروگیت با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت اتصالات پلی اتیلن
نوع اتصالات پلی اتیلن قیمت (تومان)
آبفشان 1/2 اینچ 6500
آچار پانچ 30000
اتصال فلنجدار110*4" پلی اتیلن 602500
اتصال فلنجدار125*5" 921200
اتصال فلنجدار63*2" 286900
اتصال فلنجدار75*2½" 366900
اتصال فلنجدار90*3" 443900
اتصال فلنجدار90*4" 525500
اتصال ماده 25*1" پلی اتیلن 15100
اتصال ماده110*3" پلی اتیلن 308800
اتصال ماده110*4" پلی اتیلن 308800
اتصال ماده125*4" پلی اتیلن 467700
اتصال ماده125*5" پلی اتیلن 467700
اتصال ماده20*½" پلی اتیلن 11600
اتصال ماده25*½" پلی اتیلن 15100
اتصال ماده25*¾" 15100
اتصال ماده32*1" پلی اتیلن 22400
اتصال ماده32*½" پلی اتیلن 22400
اتصال ماده32*¾" پلی اتیلن 22400
اتصال ماده40*1¼" پلی اتیلن 37900
اتصال ماده50*1½" 60800
اتصال ماده50*2" 60800
اتصال ماده63*1¼" 79500
اتصال ماده63*1½" 79500
اتصال ماده63*2" 79500
اتصال ماده75*2" 138500
اتصال ماده75*2½" 138500
اتصال ماده90*2" 183600
اتصال ماده90*2½" 183600
اتصال ماده90*3" 183600
اتصال نر110*3" 331500
اتصال نر110*4" 331500
اتصال نر125*4" 510100
اتصال نر125*5" 510100
اتصال نر20*½" 10600
اتصال نر25*1" 14300
اتصال نر25*½" 14300
اتصال نر25*¾" 14300
اتصال نر32*1" 22400
اتصال نر40*1¼" 36900
اتصال نر50*1½" 56300
اتصال نر50*2" 56300
اتصال نر63*2" 80300
اتصال نر75*2" 144400
اتصال نر75*2½" 144400
اتصال نر90*2" 199900
اتصال نر90*3" 199900
اورینگ اتصال 125 16560
اورینگ اتصال 20 520
اورینگ اتصال 25 810
اورینگ اتصال 32 1410
اورینگ اتصال 63 4170
اورینگ اتصال 75 6330
اورینگ اتصال110 12300
اورینگ اتصال40 2430
اورینگ اتصال50 3630
اورینگ اتصال90 9300
بست ابتدائی 16 730
بست ابتدائی 5/8 1050
بست ابتدائی 6 630
بست ابتدائی تیپ 3400
بست ابتدائی تیپ 5/8 فشاری 3400
بست انتهایی 16 620
بوشینگ110 14600
بوشینگ125 19900
بوشینگ20 350
بوشینگ25 630
بوشینگ32 980
بوشینگ40 2100
بوشینگ50 3100
بوشینگ63 3500
بوشینگ75 5800
بوشینگ90 10000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 110*160 616000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 125*160 640000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 160*200 964000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 25*32 59500
تبدیل الکتروفیوژن الفو 32*63 107000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 40*50 74900
تبدیل الکتروفیوژن الفو 63*110 243000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 63*90 171000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 90*110 261000
تبدیل جوشی 110*63 13700
تبدیل جوشی 110*75 13700
تبدیل جوشی 110*90 13700
تبدیل جوشی 125*110 25500
تبدیل جوشی 160*110 31200
تبدیل جوشی 160*125 31200
تبدیل جوشی 63*50 5500
تبدیل جوشی 75*50 7100
تبدیل جوشی 75*63 7100
تبدیل جوشی 90*63 9900
تبدیل جوشی 90*75 9900
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1" * ½" 6300
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1" * ¾" 6300
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1¼" * 1" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1¼" * ¾" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1½" * 1" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1½" * 1¼" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1½" * ¾" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ2" * 1" 19900
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ2" * 1¼" 19900
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ2" * 1½" 19900
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ¾" * ½" 3400
تبدیل110*63 فشار 10 بار پلی اتیلن 32100
تبدیل110*63 فشار 16 بار پلی اتیلن 48100
تبدیل110*63 فشار 6 بار پلی اتیلن 25100
تبدیل110*75 فشار 10 بار پلی اتیلن 32100
تبدیل110*75 فشار 16 بار پلی اتیلن 48100
تبدیل110*75 فشار 6 بار پلی اتیلن 25100
تبدیل110*90 فشار 10 بار پلی اتیلن 32100
تبدیل110*90 فشار 16 بار 48100
تبدیل110*90 فشار 6 بار 25100
تبدیل125*110 فشار 10 بار 46100
تبدیل125*110 فشار 16 بار 69100
تبدیل125*110 فشار 6 بار 31600
تبدیل125*63 فشار 10 بار 46100
تبدیل125*63 فشار 16 بار 59900
تبدیل125*63 فشار 6 بار 31600
تبدیل125*75 فشار 10 بار 46100
تبدیل125*75 فشار 16 بار 59900
تبدیل125*75 فشار 6 بار 31600
تبدیل125*90 فشار 10 بار 46100
تبدیل125*90 فشار 16 بار 69100
تبدیل125*90 فشار 6 بار 31600
تبدیل140*110 فشار 10 بار 53100
تبدیل140*110 فشار 6 بار 45900
تبدیل140*110 فشار16 بار 79600
تبدیل140*125 فشار 10 بار 53100
تبدیل140*125 فشار 16 بار 79600
تبدیل140*125 فشار 6 بار 45900
تبدیل160*110 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*110 فشار 16 بار 116800
تبدیل160*110 فشار 6 بار 53300
تبدیل160*125 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*125 فشار 16 بار 116800
تبدیل160*125 فشار 6 بار 53300
تبدیل160*140 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*140 فشار 16 بار 116800
تبدیل160*140 فشار 6 بار 53300
تبدیل160*63 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*63 فشار 16 بار 116800
تبدیل160*63 فشار 6 بار 53300
تبدیل160*90 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*90 فشار 16 بار 116800
تبدیل160*90 فشار 6 بار 53300
تبدیل180*110 فشار 10 بار پلی اتیلن 134900
تبدیل180*110 فشار 16 بار پلی اتیلن 202200
تبدیل180*110 فشار 6 بار پلی اتیلن 89900
تبدیل180*125 فشار 10 بار پلی اتیلن 134900
تبدیل180*125 فشار 16 بار پلی اتیلن 202200
تبدیل180*125 فشار 6 بار پلی اتیلن 89900
تبدیل180*160 فشار 10 بار پلی اتیلن 134900
تبدیل180*160 فشار 16 بار پلی اتیلن 202200
تبدیل180*160 فشار 6 بار 89900
تبدیل180*90 فشار 10 بار 134900
تبدیل180*90 فشار 16 بار 202200
تبدیل180*90 فشار 6 بار 89900
تبدیل200*110 فشار 10 بار 137500
تبدیل200*110 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*110 فشار 6 بار 91900
تبدیل200*125 فشار 10 بار 137500
تبدیل200*125 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*125 فشار 6 بار 91900
تبدیل200*160 فشار 10 بار 141100
تبدیل200*160 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*160 فشار 6 بار 96400
تبدیل200*180 فشار 10 بار 137500
تبدیل200*180 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*180 فشار 6 بار 91900
تبدیل200*90 فشار 10 بار 137500
تبدیل200*90 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*90 فشار 6 بار 91900
تبدیل225*110 فشار 10 بار 199900
تبدیل225*110 فشار 16 بار 299900
تبدیل225*110 فشار 6 بار 147100
تبدیل225*160 فشار 10 بار 199900
تبدیل225*160 فشار 16 بار 299900
تبدیل225*160 فشار 6 بار 147100
تبدیل225*200 فشار 10 بار 199900
تبدیل225*200 فشار 16 بار 299900
تبدیل225*200 فشار 6 بار 147100
تبدیل250*110 فشار 10 بار 210300
تبدیل250*110 فشار 16 بار 315500
تبدیل250*110 فشار 6 بار 157400
تبدیل250*125 فشار 10 بار 210300
تبدیل250*125 فشار 16 بار 315500
تبدیل250*125 فشار 6 بار 157400
تبدیل250*160 فشار 10 بار 210300
تبدیل250*160 فشار 16 بار پلی اتیلن 315500
تبدیل250*160 فشار 6 بار پلی اتیلن 157400
تبدیل250*200 فشار 10 بار پلی اتیلن 210300
تبدیل250*200 فشار 16 بار پلی اتیلن 315500
تبدیل250*200 فشار 6 بار پلی اتیلن 157400
تبدیل315*160 فشار 10 بار پلی اتیلن 367700
تبدیل315*160 فشار 16 بار پلی اتیلن 551500
تبدیل315*160 فشار 6 بار پلی اتیلن 281100
تبدیل315*200 فشار 10 بار پلی اتیلن 367700
تبدیل315*200 فشار 16 بار 551500
تبدیل315*200 فشار 6 بار 281100
تبدیل315*250 فشار 10 بار 367700
تبدیل315*250 فشار 16 بار 551500
تبدیل315*250 فشار 6 بار 281100
تبدیل355*200 فشار 10 بار 458900
تبدیل355*200 فشار 16 بار 688800
تبدیل355*200 فشار 6 بار 317200
تبدیل355*250 فشار 10 بار 458900
تبدیل355*250 فشار 16 بار 688800
تبدیل355*250 فشار 6 بار 317200
تبدیل355*315 فشار 10 بار 458900
تبدیل355*315 فشار 16 بار 688800
تبدیل355*315 فشار 6 بار 317200
تبدیل400*200 فشار 10 بار 573500
تبدیل400*200 فشار 16 بار 860100
تبدیل400*200 فشار 6 بار 394100
تبدیل400*250 فشار 10 بار 573500
تبدیل400*250 فشار 16 بار 860100
تبدیل400*250 فشار 6 بار 394100
تبدیل400*315 فشار 10 بار 573500
تبدیل400*315 فشار 16 بار 860100
تبدیل400*315 فشار 6 بار 394100
تبدیل400*355 فشار 10 بار 573500
تبدیل400*355 فشار 16 بار 860100
تبدیل400*355 فشار 6 بار 394100
تبدیل50*32 فشار 10 بار 6900
تبدیل50*32 فشار 16 بار 8400
تبدیل50*40 فشار 10 بار 6900
تبدیل50*40 فشار 16 بار 8400
تبدیل63*32 فشار 10 بار 8400
تبدیل63*32 فشار 16 بار 12600
تبدیل63*32 فشار 6 بار 6900
تبدیل63*40 فشار 10 بار 8400
تبدیل63*40 فشار 16 بار 12600
تبدیل63*40 فشار 6 بار 6900
تبدیل63*50 فشار 10 بار 8400
تبدیل63*50 فشار 16 بار 12600
تبدیل63*50 فشار 6 بار 6900
تبدیل75* 50فشار 10 بار 13100
تبدیل75*50 فشار 16 بار 19600
تبدیل75*50 فشار 6 بار 9500
تبدیل75*63 فشار 10 بار 13100
تبدیل75*63 فشار 16 بار 19600
تبدیل75*63 فشار 6 بار 9500
تبدیل90*50 فشار 10 بار 22100
تبدیل90*50 فشار 16 بار 33100
تبدیل90*50 فشار 6 بار 16700
تبدیل90*63 فشار 10 بار 22100
تبدیل90*63 فشار 16 بار 33100
تبدیل90*63 فشار 6 بار 16700
تبدیل90*75 فشار 10 بار 22100
تبدیل90*75 فشار 16 بار 33100
تبدیل90*75 فشار 6 بار 16700
توری بابلر 230
جعبه شیر 10 اینچ * 15 اینچ 375000
جعبه شیر 6 اینج 59000
جعبه شیر 9 اینچ 119000
درپوش 6 پلی اتیلن 630
درپوش انتهایی 110 پلی اتیلن 304500
درپوش انتهایی 125 پلی اتیلن 446400
درپوش انتهایی 20 پلی اتیلن 8900
درپوش انتهایی 25 پلی اتیلن 12100
درپوش انتهایی 32 پلی اتیلن 19700
درپوش انتهایی 40 پلی اتیلن 32100
درپوش انتهایی 50 پلی اتیلن 46700
درپوش انتهایی 63 پلی اتیلن 70700
درپوش انتهایی 75 پلی اتیلن 129800
درپوش انتهایی 90 پلی اتیلن 180100
درپوش تست 110 پلی اتیلن 6200
درپوش تست 125 پلی اتیلن 8800
درپوش تست 160 پلی اتیلن 12300
درپوش تست 63 پلی اتیلن 2000
درپوش تست 75 پلی اتیلن 2600
درپوش تست 90 پلی اتیلن 3600
درپوش تست50 پلی اتیلن 1300
درپوش دنده ای ½" 2800
درپوش دنده ای1" 8100
درپوش دنده ای1¼" 9900
درپوش دنده ای1½" 14300
درپوش دنده ای2" 21900
درپوش دنده ای21/2" 39900
درپوش دنده ای3" 52900
درپوش دنده ای4" 86500
درپوش دنده ای¾" 4800
دریپر روی خط 4 لیتر 1190
دریپر زیتونی 1360
دریچه بازدید 110 46100
دریچه بازدید 63 21900
رابط 16 730
رابط تبدیل110*63 463500
رابط تبدیل110*75 463500
رابط تبدیل110*90 463500
رابط تبدیل125*110 732500
رابط تبدیل125*63 732500
رابط تبدیل125*75 732500
رابط تبدیل125*90 732500
رابط تبدیل25*20 19900
رابط تبدیل32*20 29100
رابط تبدیل32*25 29100
رابط تبدیل40*25 47500
رابط تبدیل40*32 47500
رابط تبدیل50*32 74800
رابط تبدیل50*40 74800
رابط تبدیل63*32 111000
رابط تبدیل63*40 111000
رابط تبدیل63*50 111000
رابط تبدیل75*50 194300
رابط تبدیل75*63 194300
رابط تبدیل90*63 311400
رابط تبدیل90*75 311400
رابط تیپ به 1/2 3400
رابط تیپ به 16 3400
رابط تیپ به تیپ 4200
رابط مساوی 125 پلی اتیلن 844200
رابط مساوی 20 پلی اتیلن 16900
رابط مساوی 25 پلی اتیلن 22500
رابط مساوی 32 پلی اتیلن 35100
رابط مساوی 110 پلی اتیلن 564500
رابط مساوی 40 پلی اتیلن 60200
رابط مساوی 50 پلی اتیلن 89900
رابط مساوی 63 پلی اتیلن 133900
رابط مساوی 75 پلی اتیلن 245300
رابط مساوی 90 پلی اتیلن 339200
زانو 16 پلی اتیلن 920
زانو 45 درجه 110 پلی اتیلن 29100
زانو 45 درجه 125 پلی اتیلن 49800
زانو 45 درجه 160 پلی اتیلن 79800
زانو 45 درجه 50 پلی اتیلن 5100
زانو 45 درجه 63 پلی اتیلن 7200
زانو 45 درجه 75 پلی اتیلن 12100
زانو 45 درجه 90 پلی اتیلن 19700
زانو 45 درجه110 فشار 10 بار پلی اتیلن 68300
زانو 45 درجه110 فشار 16 بار پلی اتیلن 102500
زانو 45 درجه110 فشار 6 بار پلی اتیلن 52300
زانو 45 درجه125 فشار 10 بار پلی اتیلن 98200
زانو 45 درجه125 فشار 16 بار پلی اتیلن 147300
زانو 45 درجه125 فشار 6 بار پلی اتیلن 69300
زانو 45 درجه160 فشار 10 بار 182300
زانو 45 درجه160 فشار 16 بار 273400
زانو 45 درجه160 فشار 6 بار 130800
زانو 45 درجه200 فشار 10 بار 348800
زانو 45 درجه200 فشار 16 بار 523200
زانو 45 درجه200 فشار 6 بار 263300
زانو 45 درجه250 فشار 10 بار 562200
زانو 45 درجه250 فشار 16 بار 843400
زانو 45 درجه250 فشار 6 بار 411500
زانو 45 درجه315 فشار 10 بار 1103300
زانو 45 درجه315 فشار 16 بار 1654500
زانو 45 درجه315 فشار 6 بار 811100
زانو 45 درجه355 فشار 10 بار 1138300
زانو 45 درجه355 فشار 16 بار 1707500
زانو 45 درجه355 فشار 6 بار 833500
زانو 45 درجه40 فشار 10 بار 13100
زانو 45 درجه40 فشار 16 بار 16900
زانو 45 درجه50 فشار 10 بار 13100
زانو 45 درجه50 فشار 16 بار 16900
زانو 45 درجه63 فشار 10 بار 20300
زانو 45 درجه63 فشار 16 بار 26200
زانو 45 درجه63 فشار 6 بار 16100
زانو 45 درجه75 فشار 10 بار 29300
زانو 45 درجه75 فشار 16 بار 44100
زانو 45 درجه75 فشار 6 بار 21500
زانو 45 درجه90 فشار 10 بار 39500
زانو 45 درجه90 فشار 16 بار 51100
زانو 45 درجه90 فشار 6 بار 27700
زانو 90 درجه 110 33500
زانو 90 درجه 125 59900
زانو 90 درجه 160 89900
زانو 90 درجه 32 فشار 10 بار 8900
زانو 90 درجه 63 9900
زانو 90 درجه 75 11900
زانو 90 درجه 90 18900
زانو 90 درجه110 فشار 10 بار پلی اتیلن 100700
زانو 90 درجه110 فشار 16 بار پلی اتیلن 151500
زانو 90 درجه110 فشار 6 بار پلی اتیلن 81900
زانو 90 درجه125 فشار 10 بار پلی اتیلن 117700
زانو 90 درجه125 فشار 16 بار پلی اتیلن 176500
زانو 90 درجه125 فشار 6 بار 89900
زانو 90 درجه140 فشار 10 بار 156800
زانو 90 درجه140 فشار 16 بار 235200
زانو 90 درجه140 فشار 6 بار 116100
زانو 90 درجه160 فشار 10 بار 227500
زانو 90 درجه160 فشار 16 بار 341200
زانو 90 درجه160 فشار 6 بار 178900
زانو 90 درجه180 فشار 10 بار 377700
زانو 90 درجه180 فشار 16 بار 566600
زانو 90 درجه180 فشار 6 بار 300100
زانو 90 درجه200 فشار 10 بار 400900
زانو 90 درجه200 فشار 16 بار 599900
زانو 90 درجه200 فشار 6 بار 322500
زانو 90 درجه225 فشار 10 بار 633300
زانو 90 درجه225 فشار 16 بار 949900
زانو 90 درجه225 فشار 6 بار 555500
زانو 90 درجه250 فشار 10 بار 659900
زانو 90 درجه250 فشار 16 بار 989800
زانو 90 درجه250 فشار 6 بار 577400
زانو 90 درجه280 فشار 10 بار 1255500
زانو 90 درجه280 فشار 16 بار 1883800
زانو 90 درجه280 فشار 6 بار 911100
زانو 90 درجه315 فشار 10 بار 1303100
زانو 90 درجه315 فشار 6 بار 969800
زانو 90 درجه315 فشار16 بار 1954500
زانو 90 درجه32 فشار 16 بار 13500
زانو 90 درجه355 فشار 10 بار 1412500
زانو 90 درجه355 فشار 16 بار 2118800
زانو 90 درجه355 فشار 6 بار 1003500
زانو 90 درجه40 فشار 10 بار 8900
زانو 90 درجه40 فشار 16 بار 13500
زانو 90 درجه400 فشار 10 بار 2494900
زانو 90 درجه400 فشار 16 بار 3742500
زانو 90 درجه400 فشار 6 بار 1876200
زانو 90 درجه50 3600
زانو 90 درجه50 فشار 10 بار 11900
زانو 90 درجه50 فشار 16 بار 17800
زانو 90 درجه50 فشار 6 بار 11600
زانو 90 درجه63 فشار 10 بار 18200
زانو 90 درجه63 فشار 16 بار 27800
زانو 90 درجه63 فشار 6 بار 14900
زانو 90 درجه75 فشار 10 بار 30800
زانو 90 درجه75 فشار 16 بار 46200
زانو 90 درجه75 فشار 6 بار 23900
زانو 90 درجه90 فشار 10 بار 49800
زانو 90 درجه90 فشار 16 بار 74700
زانو 90 درجه90 فشار 6 بار 39400
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 110 301000
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 25 63000
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 32 66000
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 63 135000
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 90 221000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 110 327000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 125 436000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 160 818000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 200 1295000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 90 228000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 110 327000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 125 436000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 160 818000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 200 1295000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 25 57500
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 30 60500
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 63 131000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 90 228000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه25 57500
زانو الکتروفیوژن 90 درجه32 60500
زانو الکتروفیوژن 90 درجه63 131000
زانو ماده110*3" 433800
زانو ماده110*4" 433800
زانو ماده20*½" 13300
زانو ماده25*½" 18400
زانو ماده25*¾" 18400
زانو ماده32*1" 28200
زانو ماده32*½" 28200
زانو ماده32*¾" 28200
زانو ماده40*1¼" 49200
زانو ماده50*1½" 75000
زانو ماده63*1¼" 120100
زانو ماده63*1½" 120100
زانو ماده63*2" 120100
زانو ماده75*2" 213400
زانو ماده75*2½" 213400
زانو ماده90*2" 259900
زانو ماده90*2½" 259900
زانو ماده90*3" 259900
زانو مساوی110 645900
زانو مساوی125 961800
زانو مساوی20 17700
زانو مساوی25 23900
زانو مساوی32 39800
زانو مساوی40 66900
زانو مساوی50 99900
زانو مساوی63 151900
زانو مساوی75 290700
زانو مساوی90 390500
زانو نر"110*3 434500
زانو نر110*4" 434500
زانو نر125*4" 619300
زانو نر125*5" 619300
زانو نر20*½" 12100
زانو نر25*¾" 15400
زانو نر32*1" 25900
زانو نر40*1¼" 43900
زانو نر50*1½" 68700
زانو نر50*2" 68700
زانو نر63*1½" 97900
زانو نر63*2" 97900
زانو نر75*2" 206100
زانو نر75*2½" 206100
زانو نر90*3" 274800
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 110 444000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 125 622000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 160 1300000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 180 2020000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 200 2020000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 225 3150000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 25 61000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 250 3790000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 32 69000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 50 159000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 63 166000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 75 220000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 90 317000
سراه تبدیل110*63 885800
سراه تبدیل110*63*110 فشار 10 بار 107100
سراه تبدیل110*63*110 فشار 16 بار 160500
سراه تبدیل110*63*110 فشار 6 بار 80100
سراه تبدیل110*75 885800
سراه تبدیل110*75*110 فشار 10 بار 107100
سراه تبدیل110*75*110 فشار 16 بار 160500
سراه تبدیل110*75*110 فشار 6 بار 80100
سراه تبدیل110*90 885800
سراه تبدیل110*90*110 فشار 10 بار 107100
سراه تبدیل110*90*110 فشار 16 بار 160500
سراه تبدیل110*90*110 فشار 6 بار 80100
سراه تبدیل125*110 1325500
سراه تبدیل125*110*125 فشار 10 بار 147900
سراه تبدیل125*110*125 فشار 16 بار 221800
سراه تبدیل125*110*125 فشار 6 بار 110700
سراه تبدیل125*63 1325500
سراه تبدیل125*63*125 فشار 10 بار 147900
سراه تبدیل125*63*125 فشار 16 بار 221800
سراه تبدیل125*63*125 فشار 6 بار 110700
سراه تبدیل125*75 1325500
سراه تبدیل125*75*125 فشار 10 بار 147900
سراه تبدیل125*75*125 فشار 16 بار 221800
سراه تبدیل125*75*125 فشار 6 بار 110700
سراه تبدیل125*90 1325500
سراه تبدیل125*90*125 فشار 10 بار 147900
سراه تبدیل125*90*125 فشار 16 بار 221800
سراه تبدیل125*90*125 فشار 6 بار 110700
سراه تبدیل140*125*140 فشار 10 بار 260300
سراه تبدیل140*125*140 فشار 16 بار 389900
سراه تبدیل140*125*140 فشار 6 بار 198800
سراه تبدیل160*110*160 فشار 10 بار 261100
سراه تبدیل160*110*160 فشار 16 بار 391500
سراه تبدیل160*110*160 فشار 6 بار 199900
سراه تبدیل160*125*160 فشار 10 بار 261100
سراه تبدیل160*125*160 فشار 16 بار 391500
سراه تبدیل160*125*160 فشار 6 بار 199900
سراه تبدیل160*63*160 فشار 10 بار 261100
سراه تبدیل160*63*160 فشار 16 بار 391500
سراه تبدیل160*63*160 فشار 6 بار 199900
سراه تبدیل160*90*160 فشار 10 بار 261100
سراه تبدیل160*90*160 فشار 16 بار 391500
سراه تبدیل160*90*160 فشار 6 بار 199900
سراه تبدیل180*125*180 فشار 10 بار 458200
سراه تبدیل180*125*180 فشار 16 بار 687300
سراه تبدیل180*125*180 فشار 6 بار 344400
سراه تبدیل180*160*180 فشار 10 بار 458200
سراه تبدیل180*160*180 فشار 16 بار 687300
سراه تبدیل180*160*180 فشار 6 بار 344400
سراه تبدیل200*110*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*110*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*110*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل200*125*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*125*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*125*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل200*160*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*160*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*160*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل200*63*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*63*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*63*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل200*90*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*90*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*90*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل225*110*225 فشار 10 بار 591900
سراه تبدیل225*110*225 فشار 16 بار 888300
سراه تبدیل225*110*225 فشار 6 بار 438900
سراه تبدیل225*160*225 فشار 10 بار 591900
سراه تبدیل225*160*225 فشار 16 بار 888300
سراه تبدیل225*160*225 فشار 6 بار 438900
سراه تبدیل225*200*225 فشار 10 بار 591900
سراه تبدیل225*200*225 فشار 16 بار 888300
سراه تبدیل225*200*225 فشار 6 بار 438900
سراه تبدیل25*20 32400
سراه تبدیل250*110*250 فشار 10 بار 855800
سراه تبدیل250*110*250 فشار 16 بار 1283800
سراه تبدیل250*110*250 فشار 6 بار 690900
سراه تبدیل250*125*250 فشار 10 بار 855800
سراه تبدیل250*125*250 فشار 16 بار 1283800
سراه تبدیل250*125*250 فشار 6 بار 690900
سراه تبدیل250*160*250 فشار 10 بار 855800
سراه تبدیل250*160*250 فشار 16 بار 1283800
سراه تبدیل250*160*250 فشار 6 بار 690900
سراه تبدیل250*200*250 فشار 10 بار 855800
سراه تبدیل250*200*250 فشار 16 بار 1283800
سراه تبدیل250*200*250 فشار 6 بار 690900
سراه تبدیل315*160*315 فشار 10 بار 1408500
سراه تبدیل315*160*315 فشار 16 بار 2112500
سراه تبدیل315*160*315 فشار 6 بار 1092800
سراه تبدیل315*200*315 فشار 10 بار 1408500
سراه تبدیل315*200*315 فشار 16 بار 2112500
سراه تبدیل315*200*315 فشار 6 بار 1092800
سراه تبدیل315*250*315 فشار 10 بار 1408500
سراه تبدیل315*250*315 فشار 16 بار 2112500
سراه تبدیل315*250*315 فشار 6 بار 1092800
سراه تبدیل32*20 49800
سراه تبدیل32*25 49800
سراه تبدیل355*200*355 فشار 10 بار 1783500
سراه تبدیل355*200*355 فشار 16 بار 2675700
سراه تبدیل355*200*355 فشار 6 بار 1247500
سراه تبدیل355*250*355 فشار 10 بار 1783500
سراه تبدیل355*250*355 فشار 16 بار 2675700
سراه تبدیل355*250*355 فشار 6 بار 1247500
سراه تبدیل355*315*355 فشار 10 بار 1783500
سراه تبدیل355*315*355 فشار 16 بار 2675700
سراه تبدیل355*315*355 فشار 6 بار 1247500
سراه تبدیل40*25 83100
سراه تبدیل40*32 83100
سراه تبدیل400*200*400 فشار 10 بار 2463900
سراه تبدیل400*200*400 فشار 16 بار 3695500
سراه تبدیل400*200*400 فشار 6 بار 1881500
سراه تبدیل400*250*400 فشار 10 بار 2463900
سراه تبدیل400*250*400 فشار 16 بار 3695500
سراه تبدیل400*250*400 فشار 6 بار 1881500
سراه تبدیل400*315*400 فشار 10 بار 2463900
سراه تبدیل400*315*400 فشار 16 بار 3695500
سراه تبدیل400*315*400 فشار 6 بار 1881500
سراه تبدیل400*355*400 فشار 10 بار 2463900
سراه تبدیل400*355*400 فشار 16 بار 3695500
سراه تبدیل400*355*400 فشار 6 بار 1881500
سراه تبدیل50*32 132900
سراه تبدیل50*32*50 فشار 10 بار 22800
سراه تبدیل50*32*50 فشار 16 بار 32900
سراه تبدیل50*40 132900
سراه تبدیل50*40*50 فشار 10 بار 22800
سراه تبدیل50*40*50 فشار 16 بار 32900
سراه تبدیل63*32 199900
سراه تبدیل63*32*63 فشار 10 بار 32900
سراه تبدیل63*32*63 فشار 16 بار 49400
سراه تبدیل63*32*63 فشار 6 بار 27300
سراه تبدیل63*40 199900
سراه تبدیل63*50 199900
سراه تبدیل63*50*63 فشار 10 بار 32900
سراه تبدیل63*50*63 فشار 16 بار 49400
سراه تبدیل63*50*63 فشار 6 بار 27300
سراه تبدیل75*50 336200
سراه تبدیل75*50*75 فشار 10 بار 46100
سراه تبدیل75*50*75 فشار 16 بار 69100
سراه تبدیل75*50*75 فشار 6 بار 35600
سراه تبدیل75*63 336200
سراه تبدیل75*63*75 فشار 10 بار 46100
سراه تبدیل75*63*75 فشار 16 بار 69100
سراه تبدیل75*63*75 فشار 6 بار 35600
سراه تبدیل90*63 533500
سراه تبدیل90*63*90 فشار 10 بار 66100
سراه تبدیل90*63*90 فشار 16 بار 99100
سراه تبدیل90*63*90 فشار 6 بار 51200
سراه تبدیل90*75 533500
سراه تبدیل90*75*90 فشار 10 بار 66100
سراه تبدیل90*75*90 فشار 16 بار 99100
سراه تبدیل90*75*90 فشار 6 بار 51200
سراه جوشی 45 درجه 110 88500
سراه جوشی 45 درجه 110*63 88500
سراه جوشی 45 درجه 110*90 88500
سراه جوشی 45 درجه 125 95900
سراه جوشی 45 درجه 125*110 95900
سراه جوشی 45 درجه 160 129900
سراه جوشی 45 درجه 160*110 129900
سراه جوشی 45 درجه 50 12100
سراه جوشی 45 درجه 63*50 17600
سراه جوشی 45 درجه 75 24600
سراه جوشی 45 درجه 75*63 24600
سراه جوشی 45 درجه 90 39200
سراه جوشی 45 درجه 90*63 39200
سراه جوشی 45 درجه110*75 88500
سراه جوشی 45 درجه63 17600
سراه جوشی 90 درجه 110 53500
سراه جوشی 90 درجه 110*63 53500
سراه جوشی 90 درجه 125 69900
سراه جوشی 90 درجه 160 111200
سراه جوشی 90 درجه 160*110 111200
سراه جوشی 90 درجه 160*90 111200
سراه جوشی 90 درجه 50 10100
سراه جوشی 90 درجه 63 12900
سراه جوشی 90 درجه 63*50 12900
سراه جوشی 90 درجه 75 21900
سراه جوشی 90 درجه 90 28900
سراه جوشی 90 درجه160*125 111200
سراه ماده110*3" 735100
سراه ماده110*4" 735100
سراه ماده20*½" 20400
سراه ماده25*½" 27900
سراه ماده25*¾" 27900
سراه ماده32*1" 45300
سراه ماده32*½" 45300
سراه ماده32*¾" 45300
سراه ماده40*1¼" 72100
سراه ماده50*1½" 107000
سراه ماده63*1½" 168300
سراه ماده63*2" 168300
سراه ماده63*½" 168300
سراه ماده75*2" 325700
سراه ماده75*2½" 325700
سراه ماده90*2" 406800
سراه ماده90*2½" 406800
سراه ماده90*3" 406800
سراه مساوی 32 فشار 10 بار 14700
سراه مساوی110 962500
سراه مساوی110 فشار 10 بار 114900
سراه مساوی110 فشار 16 بار 172300
سراه مساوی110 فشار 6 بار 82500
سراه مساوی125 1433100
سراه مساوی125 فشار 10 بار 158100
سراه مساوی125 فشار 16 بار 237300
سراه مساوی125 فشار 6 بار 115100
سراه مساوی140 فشار 10 بار 269800
سراه مساوی140 فشار 16 بار 399800
سراه مساوی140 فشار 6 بار 199800
سراه مساوی160 فشار 10 بار 277600
سراه مساوی160 فشار 16 بار 416400
سراه مساوی160 فشار 6 بار 204500
سراه مساوی180 فشار 10 بار 488100
سراه مساوی180 فشار 16 بار 732300
سراه مساوی180 فشار 6 بار 361200
سراه مساوی20 25900
سراه مساوی200 فشار 10 بار 507900
سراه مساوی200 فشار 16 بار 761900
سراه مساوی200 فشار 6 بار 371600
سراه مساوی225 فشار 10 بار 592900
سراه مساوی225 فشار 16 بار 889300
سراه مساوی225 فشار 6 بار 439900
سراه مساوی25 35600
سراه مساوی250 فشار 10 بار 907300
سراه مساوی250 فشار 16 بار 1361100
سراه مساوی250 فشار 6 بار 684600
سراه مساوی280 فشار 10 بار 999800
سراه مساوی280 فشار 16 بار 1499900
سراه مساوی280 فشار 6 بار 731100
سراه مساوی315 فشار 10 بار 1556700
سراه مساوی315 فشار 16 بار 2335500
سراه مساوی315 فشار 6 بار 1134400
سراه مساوی32 56400
سراه مساوی32 فشار 16 بار 17900
سراه مساوی355 فشار 10 بار 1917600
سراه مساوی355 فشار 16 بار 2876700
سراه مساوی355 فشار 6 بار 1134400
سراه مساوی40 98500
سراه مساوی40 فشار 10 بار 15100
سراه مساوی40 فشار 16 بار 18900
سراه مساوی400 فشار 10 بار 2659900
سراه مساوی400 فشار 16 بار 3989900
سراه مساوی400 فشار 6 بار 1921100
سراه مساوی50 150100
سراه مساوی50 فشار 10 بار 22800
سراه مساوی50 فشار 16 بار 32900
سراه مساوی63 205700
سراه مساوی63 فشار 10 بار 33100
سراه مساوی63 فشار 16 بار 49300
سراه مساوی63 فشار 6 بار 27500
سراه مساوی75 376100
سراه مساوی75 فشار 10 بار 51300
سراه مساوی75 فشار 16 بار 73900
سراه مساوی75 فشار 6 بار 33900
سراه مساوی90 562300
سراه مساوی90 فشار 10 بار 73800
سراه مساوی90 فشار 16 بار 110500
سراه مساوی90 فشار 6 بار 56500
سراه نر 25*¾" 26100
سراه نر 40*1¼" 69600
سراه نر110*4" 747100
سراه نر125*4" 1044500
سراه نر125*5" 1044500
سراه نر20*½" 19900
سراه نر32*1" 42400
سراه نر50*1½" 110100
سراه نر63*2" 156800
سراه نر75*2" 316700
سراه نر75*2½" 316700
سراه نر90*3" 435900
سراهی 16 1260
سرشلنگی 1/2 اینچ*12 1200
سرشلنگی 1/2 اینچ*16 1200
سرپیچ110 156100
سرپیچ125 230000
سرپیچ20 4800
سرپیچ25 6100
سرپیچ32 8500
سرپیچ40 15600
سرپیچ50 20000
سرپیچ63 32500
سرپیچ75 59500
سرپیچ90 123400
سیفون تبدیل جوشی 110*125 59900
سیفون تبدیل جوشی 63*75 19900
سیفون جوشی 110 89900
سیفون جوشی 50 14100
سیفون جوشی 63 27700
سیفون جوشی 75 37900
سیفون جوشی 90 64500
شیر انشعاب 1/2*1/2 6900
شیر انشعاب 1/2*بست ابتدائی 6900
شیر انشعاب 1/2*تیپ 6900
شیر انشعاب 16 6900
شیر انشعاب 16*1/2 6900
شیر انشعاب 16*5/8 6900
شیر انشعاب 16*بست ابتدائی 6900
شیر انشعاب 16*تیپ 6900
شیر انشعاب 5/8*1/2 6900
شیر انشعاب تیپ*5/8 6900
شیر انشعاب تیپ*بست ابتدائی 6900
شیر انشعاب تیپ*تیپ 6900
شیر خودکار 1 اینچ - 25 34000
شیر خودکار 1.1/2*40 53000
شیر خودکار 2 اینچ - 50 74000
شیر سراهی 16*1/2*16 12400
شیر سراهی 16*16*16 12400
شیر سراهی 16*5/8*16 12400
شیر سراهی تیپ*1/2*تیپ 12400
شیر سراهی تیپ*5/8*تیپ 12400
فلنج 630 فشار 16 بار 2939250
فلنج پایه بلند110 فشار 10 بار 52300
فلنج پایه بلند110 فشار 16 بار 79700
فلنج پایه بلند125 فشار 10 بار 69700
فلنج پایه بلند125 فشار 16 بار 101500
فلنج پایه بلند140 فشار 10 بار 134400
فلنج پایه بلند140 فشار 16 بار 189900
فلنج پایه بلند160 فشار 10 بار 134500
فلنج پایه بلند160 فشار 16 بار 194600
فلنج پایه بلند180 فشار 10 بار 146800
فلنج پایه بلند180 فشار 16 بار 213300
فلنج پایه بلند20 فشار 10 بار 7300
فلنج پایه بلند20 فشار 16 بار 7900
فلنج پایه بلند200 فشار 10 بار 227900
فلنج پایه بلند200 فشار 16 بار 330300
فلنج پایه بلند25 فشار 10 بار 7300
فلنج پایه بلند25 فشار 16 بار 7900
فلنج پایه بلند250 فشار 10 بار 343500
فلنج پایه بلند250 فشار 16 بار 504200
فلنج پایه بلند315 فشار 10 بار 546400
فلنج پایه بلند315 فشار 16 بار 808500
فلنج پایه بلند32 فشار 10 بار 7300
فلنج پایه بلند32 فشار 16 بار 7900
فلنج پایه بلند40 فشار 10 بار 7600
فلنج پایه بلند40 فشار 16 بار 9900
فلنج پایه بلند50 فشار 10 بار 9500
فلنج پایه بلند50 فشار 16 بار 14100
فلنج پایه بلند63 فشار 10 بار 14700
فلنج پایه بلند63 فشار 16 بار 22800
فلنج پایه بلند75 فشار 10 بار 27500
فلنج پایه بلند75 فشار 16 بار 40500
فلنج پایه بلند90 فشار 10 بار 35900
فلنج پایه بلند90 فشار 16 بار 53500
فلنج110 فشار 10 بار 47400
فلنج110 فشار 16 بار 71100
فلنج110 فشار 6 بار 41400
فلنج125 فشار 10 بار 50500
فلنج125 فشار 16 بار 75750
فلنج125 فشار 6 بار 42900
فلنج140 فشار 10 بار 75100
فلنج140 فشار 16 بار 112650
فلنج140 فشار 6 بار 65500
فلنج160 فشار 10 بار 83300
فلنج160 فشار 16 بار 124950
فلنج160 فشار 6 بار 76600
فلنج180 فشار 10 بار 122200
فلنج180 فشار 16 بار 183300
فلنج180 فشار 6 بار 96500
فلنج200 فشار 10 بار 192300
فلنج200 فشار 16 بار 288450
فلنج200 فشار 6 بار 138000
فلنج225 فشار 10 بار 199900
فلنج225 فشار 16 بار 299850
فلنج225 فشار 6 بار 152700
فلنج250 فشار 10 بار 306300
فلنج250 فشار 16 بار 459450
فلنج250 فشار 6 بار 266100
فلنج280 فشار 10 بار 333300
فلنج280 فشار 16 بار 499950
فلنج280 فشار 6 بار 292900
فلنج315 فشار 10 بار 444400
فلنج315 فشار 16 بار 666600
فلنج315 فشار 6 بار 369600
فلنج355 فشار 10 بار 609500
فلنج355 فشار 16 بار 914250
فلنج355 فشار 6 بار 499500
فلنج400 فشار 10 بار 941900
فلنج400 فشار 16 بار 1412850
فلنج400 فشار 6 بار 831100
فلنج450 فشار 10 بار 1606500
فلنج450 فشار 16 بار 2409750
فلنج450 فشار 6 بار 1307500
فلنج50 فشار 10 بار 8900
فلنج50 فشار 16 بار 13400
فلنج50 فشار 6 بار 8400
فلنج500 فشار 10 بار 1636100
فلنج500 فشار 16 بار 2454150
فلنج500 فشار 6 بار 1327300
فلنج560 فشار 10 بار 1919500
فلنج560 فشار 16 بار 2879250
فلنج560 فشار 6 بار 1769500
فلنج63 فشار 10 بار 13200
فلنج63 فشار 16 بار 19800
فلنج63 فشار 6 بار 12700
فلنج630 فشار 10 بار 1959900
فلنج630 فشار 6 بار 1799500
فلنج75 فشار 10 بار 20600
فلنج75 فشار 16 بار 31000
فلنج75 فشار 6 بار 19300
فلنج90 فشار 10 بار 31500
فلنج90 فشار 16 بار 47250
فلنج90 فشار 6 بار 28700
مته تیپ 80000
مربند با انشعاب برنجی75*¾"‍ 107500
مغزی دنده ای 1" 9400
مغزی دنده ای 1¼" 13700
مغزی دنده ای 1½" 17900
مغزی دنده ای 2" 29500
مغزی دنده ای 2½" 53200
مغزی دنده ای 3" 66900
مغزی دنده ای 4" 106000
مغزی دنده ای ½" 3500
مغزی دنده ای ¾" 4600
موفه بلند 110 85400
موفه بلند 125 112100
موفه بلند 160 129200
موفه بلند 75 38500
موفه بلند 90 57500
موفه بلند50 22900
موفه بلند63 26900
موفه کوتاه 110 55100
موفه کوتاه 125 82800
موفه کوتاه 160 107000
موفه کوتاه 63 19900
موفه کوتاه 75 27100
موفه کوتاه 90 34400
موفه کوتاه50 15100
میکروجت 1700
نازل بابلر 5400
واشر بست ابتدائی 16 780
واشر بست ابتدائی 5/8 1800
واشر بست ابتدائی تیپ 5/8 سیلیکن 970
واشر بست ابتدائی تیپ دنباله دار 2350
پایه بابلر 1290
کلید شیر خودکار 1 اینچ 11700
کمربند 125*¾" 111300
کمربند 25*½" 11100
کمربند 315*¾" 542500
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*110 172000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*125 185000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*160 205000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*63 115000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*90 150000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*110 210000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*125 275000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*160 300000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*63 165000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*90 200000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 63*110 420000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 63*125 490000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 63*160 580000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 63*90 360000
کمربند با انشعاب برنجی 32*3/4" 61300
کمربند با انشعاب برنجی 75*½" 97500
کمربند با انشعاب برنجی110*1" 168100
کمربند با انشعاب برنجی110*½" 130100
کمربند با انشعاب برنجی110*¾" 140100
کمربند با انشعاب برنجی125*1" 178300
کمربند با انشعاب برنجی125*½" 140300
کمربند با انشعاب برنجی125*¾" 150300
کمربند با انشعاب برنجی140*1 216900
کمربند با انشعاب برنجی140*½ 178900
کمربند با انشعاب برنجی140*¾ 188900
کمربند با انشعاب برنجی160*1" 271500
کمربند با انشعاب برنجی160*½" 233500
کمربند با انشعاب برنجی160*¾" 243500
کمربند با انشعاب برنجی180*1 296900
کمربند با انشعاب برنجی180*½ 258900
کمربند با انشعاب برنجی180*¾ 268900
کمربند با انشعاب برنجی200*1" 321500
کمربند با انشعاب برنجی200*½" 283500
کمربند با انشعاب برنجی200*¾" 293500
کمربند با انشعاب برنجی250*1" 405500
کمربند با انشعاب برنجی250*½" 367500
کمربند با انشعاب برنجی250*¾" 377500
کمربند با انشعاب برنجی315*1" 609500
کمربند با انشعاب برنجی315*½" 571500
کمربند با انشعاب برنجی315*¾" 581500
کمربند با انشعاب برنجی32*1/2" 51300
کمربند با انشعاب برنجی40*½" 55200
کمربند با انشعاب برنجی40*¾" 65200
کمربند با انشعاب برنجی50*½" 70500
کمربند با انشعاب برنجی50*¾" 80500
کمربند با انشعاب برنجی63*1" 126900
کمربند با انشعاب برنجی63*½" 88900
کمربند با انشعاب برنجی63*¾" 98900
کمربند با انشعاب برنجی75*1" 135500
کمربند با انشعاب برنجی90*1" 148400
کمربند با انشعاب برنجی90*½" 110400
کمربند با انشعاب برنجی90*¾" 120400
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی 100*½" 179900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی 100*¾" 189900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی100*1" 216900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی150*1" 295900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی150*½" 259900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی150*¾" 269900
کمربند110*1" 101100
کمربند110*1¼" 101100
کمربند110*1½" 101100
کمربند110*2" 101100
کمربند110*½" 101100
کمربند110*¾" 101100
کمربند125*1" 111300
کمربند125*1¼" 111300
کمربند125*1½" 111300
کمربند125*2" 111300
کمربند125*½" 111300
کمربند140*1" 149900
کمربند140*1¼" 149900
کمربند140*1½" 149900
کمربند140*2" 149900
کمربند140*½ 149900
کمربند140*¾ 149900
کمربند160*1" 204500
کمربند160*1¼" 204500
کمربند160*1½" 204500
کمربند160*2" 204500
کمربند160*21/2" 204500
کمربند160*3" 204500
کمربند160*4" 204500
کمربند160*½" 204500
کمربند160*¾" 204500
کمربند180*1" 229900
کمربند180*1¼" 229900
کمربند180*1½" 229900
کمربند180*2" 229900
کمربند180*½" 229900
کمربند180*¾" 229900
کمربند20*½" 10400
کمربند200*1" 254500
کمربند200*1¼" 254500
کمربند200*1½" 254500
کمربند200*2" 254500
کمربند200*21/2" 254500
کمربند200*3" 254500
کمربند200*4" 254500
کمربند200*½" 254500
کمربند200*¾" 254500
کمربند25*¾" 11100
کمربند250*1" 338500
کمربند250*1¼" 338500
کمربند250*1½" 338500
کمربند250*2" 338500
کمربند250*3" 338500
کمربند250*4" 338500
کمربند250*½" 338500
کمربند250*¾" 338500
کمربند315*1" 542500
کمربند315*1¼" 542500
کمربند315*1½" 542500
کمربند315*2" 542500
کمربند315*3" 542500
کمربند315*4" 542500
کمربند315*½" 542500
کمربند32*½" 22300
کمربند32*¾" 22300
کمربند40*1" 26200
کمربند40*½" 26200
کمربند40*¾" 26200
کمربند50*1" 41500
کمربند50*½" 41500
کمربند50*¾" 41500
کمربند63*1" 59900
کمربند63*1¼" 59900
کمربند63*1½" 59900
کمربند63*2" 59900
کمربند63*½" 59900
کمربند63*¾" 59900
کمربند75*1" 68500
کمربند75*1¼" 68500
کمربند75*1½" 68500
کمربند75*2" 68500
کمربند75*½" 68500
کمربند75*¾" 68500
کمربند90*1" 81400
کمربند90*1¼" 81400
کمربند90*1½" 81400
کمربند90*2" 81400
کمربند90*½" 81400
کمربند90*¾" 81400
کوپلر الکتروفیوژن الفو 110*110 165000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 125*125 226000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 160*160 370000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 200*200 610000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 225*225 769000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 25*25 32000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 250*250 1185000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 315*315 1660000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 32*32 36500
کوپلر الکتروفیوژن الفو 355*355 3600000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 40*40 46500
کوپلر الکتروفیوژن الفو 400*400 4100000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 50*50 55500
کوپلر الکتروفیوژن الفو 63*63 73000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 75*75 88000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 90*90 123000
گپ الکتروفیوژن الفو 110 209000
گپ الکتروفیوژن الفو 125 280900
گپ الکتروفیوژن الفو 160 471300
گپ الکتروفیوژن الفو 200 728300
گپ الکتروفیوژن الفو 225 944900
گپ الکتروفیوژن الفو 25 40200
گپ الکتروفیوژن الفو 250 1495800
گپ الکتروفیوژن الفو 315 2148900
گپ الکتروفیوژن الفو 32 45200
گپ الکتروفیوژن الفو 63 93900
گپ الکتروفیوژن الفو 75 109900
گپ الکتروفیوژن الفو 90 148700
گپ110 فشار 10 بار 31100
گپ110 فشار 16 بار 46600
گپ110 فشار 6 بار 25700
گپ125 فشار 10 بار 39500
گپ125 فشار 16 بار 59200
گپ125 فشار 6 بار 31200
گپ160 فشار 10 بار 63500
گپ160 فشار 16 بار 95200
گپ160 فشار 6 بار 54500
گپ180 فشار 10 بار 79900
گپ180 فشار 16 بار 119800
گپ180 فشار 6 بار 69900
گپ20 فشار 10 بار 5000
گپ20 فشار 16 بار 7500
گپ200 فشار 10 بار 83500
گپ200 فشار 16 بار 125200
گپ200 فشار 6 بار 74200
گپ225 فشار 10 بار 141500
گپ225 فشار 16 بار 195100
گپ225 فشار 6 بار 94500
گپ25 فشار 10 بار 5000
گپ25 فشار 16 بار 7500
گپ250 فشار 10 بار 217500
گپ250 فشار 16 بار 326200
گپ250 فشار 6 بار 151500
گپ315 فشار 10 بار 350000
گپ315 فشار 16 بار 525200
گپ315 فشار 6 بار 272100
گپ32 فشار 10 بار 5300
گپ32 فشار 16 بار 7900
گپ40 فشار 10 بار 5800
گپ40 فشار 16 بار 8700
گپ50 فشار 10 بار 8600
گپ50 فشار 16 بار 12900
گپ63 فشار 10 بار 12600
گپ63 فشار 16 بار 18900
گپ63 فشار 6 بار 11000
گپ75 فشار 10 بار 13600
گپ75 فشار 16 بار 19900
گپ75 فشار 6 بار 11900
گپ90 فشار 10 بار 18100
گپ90 فشار 16 بار 27100
گپ90 فشار 6 بار 14500

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی‌اتیلن (Polyethylene fittings) اتصالاتی هستند که برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن PE به کار می‌روند. این اتصالات به صورت خاص برای استفاده در سیستم‌های لوله‌برداری آب، فاضلاب، گاز و غیره طراحی شده‌اند. برخی از اتصالات پلی‌اتیلن رایج شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. اتصال سوکت (Socket): اتصال سوکت یک نوع اتصال محبوس است که با قرار دادن طرف لوله درون سوکت اتصال ایجاد می‌شود. این نوع اتصال معمولاً برای لوله‌های قطر کوچک تر استفاده می‌شود.

 2. اتصال جوشکاری (Butt Fusion): اتصال جوشکاری به وسیله گرما و فشار ایجاد می‌شود. طرفین لوله‌ها با استفاده از دستگاه جوشکاری مخصوص به هم متصل می‌شوند و با اعمال گرما و فشار، مواد پلی‌اتیلن ذوب شده در این نقطه اتصال به هم می‌پیوندند. این نوع اتصال برای لوله‌های با قطر بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 3. اتصال الکتروفیوژ (Electrofusion): اتصال الکتروفیوژ با استفاده از جریان الکتریکی ایجاد می‌شود. اتصالات الکتروفیوژ دارای الکترودها هستند که به طرفین لوله متصل می‌شوند و با استفاده از جریان الکتریکی، مواد پلی‌اتیلن ذوب شده در این نقطه اتصال به هم می‌پیوندند.

اتصالات پلی‌اتیلن به دلیل ویژگی‌های خاص پلی‌اتیلن مانند مقاومت در برابر خوردگی، فشار، ضربه و تغییرات دما، برای سیستم‌های لوله‌برداری متنوعی استفاده می‌شوند. این اتصالات عموماً سبک، قابل حمل و ضدخوردگی هستند و نیاز به نگهداری و تعویض کمتری دارند. قبل از استفاده از اتصالات پلی‌اتیلن، بهتر است دستورالعمل تولید کننده را دنبال کرده و از کیفیت و استانداردهای مربوطه اطمینان حاصل کنید.

لوله و اتصالات پلی اتیلن

مزایای اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن (Polyethylene fittings) مزایای زیر را دارند:

 1. مقاومت شیمیایی: اتصالات پلی اتیلن مقاومت بالا در برابر بسیاری از مواد شیمیایی را دارند. آنها می‌توانند در معرض اسیدها، قلیاها، مواد شیمیایی خورنده، روغن‌ها، گازها و سایر مواد شیمیایی قرار گیرند بدون اینکه به آنها آسیب برسد. این ویژگی آنها را برای استفاده در صنایع شیمیایی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و برنامه‌های صنعتی دیگر مناسب می‌سازد.

 2. مقاومت مکانیکی: اتصالات پلی اتیلن دارای مقاومت فوق‌العاده در برابر ضربه، فشار و خمش هستند. آنها می‌توانند با تحمل این نیروها، نشتی و شکستگی را کاهش دهند. این ویژگی آنها را برای استفاده در سیستم‌های لوله‌کشی، آبیاری، صنعتی و ساختمانی مناسب می‌سازد.

 3. خاصیت ضدخوردگی: اتصالات پلی اتیلن خاصیت ضدخوردگی دارند و در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاومت نشان می‌دهند. آنها قابلیت استفاده در محیط‌های مرطوب و خورنده را دارند بدون اینکه به آنها آسیب برسد. این ویژگی آنها را برای استفاده در برنامه‌های آبیاری، آب و فاضلاب، صنعتی و ساختمانی مناسب می‌سازد.

 4. نصب آسان: اتصالات پلی اتیلن به راحتی نصب می‌شوند و نیاز به تجهیزات و فنون جوشکاری پیچیده ندارند. آنها با استفاده از روش‌های ساده‌ای مانند جوشکاری با حرارت، فیوژن الکتروفیوژنیک و فشار هیدرولیک نصب می‌شوند. این ویژگی آنها را برای نصب سریع و آسان در سیستم‌های لوله‌کشی مناسب می‌سازد.

 5. انعطاف پذیری: اتصالات پلی اتیلن انعطاف پذیری بالایی دارند و می‌توانند به راحتی منحنی شوند. این ویژگی به طور خاص در تجهیزات لوله‌کشی و اتصالات پیچیده که نیاز به تغییر جهت دارند، مفید است.

انواع  اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن در سیستم‌های لوله‌کشی مختلف استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از انواع رایج اتصالات پلی اتیلن اشاره می‌کنم:

 1. اتصالات جوشی (Socket Fusion Fittings): این نوع اتصالات برای جوشکاری حرارتی لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شوند. لبه‌های لوله‌ها با استفاده از ابزار خاصی گرم می‌شوند و سپس با هم جوش می‌خورند تا اتصال محکمی بوجود آید. اتصالات جوشی شامل اتصالات تی (Tee)، آلبو (Elbow)، کاپ (Cap)، کوپلینگ (Coupling) و ردیوس (Reducer) می‌شوند.

 2. اتصالات الکتروفیوژنیک (Electrofusion Fittings): این نوع اتصالات با استفاده از جریان الکتریکی جوش می‌خورند. اتصالات دارای موصلات الکتریکی هستند و با استفاده از تجهیزات الکتروفیوژن، لوله و اتصالات با هم الکتریکی می‌شوند. اتصالات الکتروفیوژنی شامل تی (Tee)، آلبو (Elbow)، کاپ (Cap) و کوپلینگ (Coupling) می‌شوند.

 3. اتصالات فشاری (Compression Fittings): این نوع اتصالات با استفاده از قطعات فشاری مانند بوشن، نازل و مهره اتصال دو قطعه لوله را محکم می‌کنند. این اتصالات بدون نیاز به جوشکاری یا ابزار خاصی قابل نصب هستند و می‌توانند تا حدی قابل تنظیم باشند. اتصالات فشاری شامل کوپلینگ (Coupling)، البو (Elbow)، تی (Tee) و فلنج (Flange) می‌شوند.

 4. اتصالات پیچشی (Threaded Fittings): این نوع اتصالات دارای رشته‌های پیچشی هستند و برای اتصال لوله‌ها با استفاده از پیچ و مهره استفاده می‌شوند. اتصالات پیچشی شامل کوپلینگ (Coupling)، البو (Elbow)، تی (Tee) و نیپل (Nipple) می‌شوند.

 5. اتصالات انعطاف‌پذیر (Flexible Fittings): این نوع اتصالات برای استفاده در شرایطی که نیاز به انعطاف بیشتری در سیستم لوله‌کشی وجود دارد، طراحی شده‌اند. اتصالات انعطاف‌پذیر شامل کوپلینگ انعطاف‌پذیر (Flexible Coupling) و آلبو انعطاف‌پذیر (Flexible Elbow) می‌شوند.

 6. اتصالات بربدمتأسفانه، برخی اطلاعات در پاسخ قبلی در نظر گرفته نشده بودند. لطفاً اجازه دهید انواع دیگری از اتصالات پلی اتیلن را نیز بررسی کنم:

 7. اتصالات بربادی (Barbed Fittings): این اتصالات دارای بربادهای کوچک و منحنی هستند که به لوله پلی اتیلن فشرده می‌شوند و اتصال محکمی را فراهم می‌کنند. اتصالات بربادی شامل کوپلینگ بربادی (Barbed Coupling)، البو بربادی (Barbed Elbow) و تی بربادی (Barbed Tee) می‌شوند.

 8. اتصالات فلزی-پلاستیک (Metal-Plastic Fittings): این نوع اتصالات شامل قطعاتی است که یک سر آنها شامل اتصال پلی اتیلنی است و سر دیگر آنها از جنس فلز مانند برنج یا فولاد است. این اتصالات برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن به سیستم‌های دیگری با استفاده از اتصالات فلزی استفاده می‌شوند. اتصالات فلزی-پلاستیک شامل کوپلینگ فلزی-پلاستیک (Metal-Plastic Coupling) و البو فلزی-پلاستیک (Metal-Plastic Elbow) می‌شوند.

 9. اتصالات فلنجی (Flanged Fittings): این نوع اتصالات دارای لبه‌های فلنجی هستند که با استفاده از پیچ و مهره به هم متصل می‌شوند. اتصالات فلنجی برای اتصال لوله‌ها به تجهیزات یا سازه‌های دیگر مانند پمپ‌ها یا صندوق‌های فیلتراسیون استفاده می‌شوند. اتصالات فلنجی شامل فلنج (Flange)، فلنج البو (Flanged Elbow) و فلنج تی (Flanged Tee) می‌شوند.

 10. اتصالات اتصال سریع (Quick Connect Fittings): این اتصالات به سرعت و آسانی به لوله‌های پلی اتیلن متصل می‌شوند و نیازی به ابزار یا جوشکاری ندارند. آنها دارای سیستم قفل کننده برای اتصال و جداکردن سریع هستند. اتصالات اتصال سریع شامل کوپلینگ اتصال سریع (Quick Connect Coupling) و البو اتصال سریع (Quick Connect Elbow) می‌شوند.

این فقط چند نمونه از اتصالات پلی اتیلن هستند. با توجه به نیازهای خاص شما، انواع دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد.

اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی اتیلن یا همچنین به عنوان اتصالات پیچی HDPE شناخته می‌شوند، برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شوند. این نوع اتصالات دارای سیستم پیچ و مهره هستند که به وسیله آن می‌توان لوله‌های پلی اتیلن را به یکدیگر متصل نمود.

فرآیند نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن به طور کلی شامل مراحل زیر است:

 1. برش لوله: لوله پلی اتیلن را به طول مورد نیاز ببرید. از ابزار مناسب مانند چاقوی لوله‌کشی یا ابزار برش لوله استفاده کنید.

 2. آماده‌سازی انتهای لوله: در انتهای هر دو لوله، یک آرایه پیچشی روی سطح خارجی لوله ایجاد کنید. برای این کار می‌توان از ابزارهای مخصوصی چون مته پیچشی استفاده کرد.

 3. نصب اتصالات: پیچ مرد را به داخل پیچ زن متصل کنید و آن را به یکی از لوله‌ها متصل کنید. سپس دیگر لوله را بر روی پیچ زن قرار دهید و با چرخش پیچ مرد، دو لوله را به یکدیگر متصل کنید. این عمل باعث فشرده شدن آرایه پیچشی و ایجاد اتصال محکم می‌شود.

 4. تنظیم و سفت کردن: پس از نصب اتصالات، با استفاده از ابزار مناسب، پیچ‌ها را به میزان مناسبی سفت کنید. توجه کنید که باید به مقدار توصیه شده توسط تولید کننده پیروی کنید تا اتصال به درستی و محکمی انجام شود.

اتصالات پیچی پلی اتیلن به دلیل ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری، ماندگاری در برابر تغییرات دما و قابلیت استفاده در برخی از محیط‌های شیمیایی، در بسیاری از کاربردهای مختلف از جمله سیستم‌های آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، آبیاری و غیره استفاده می‌شوند.

اتصالات رزوه ای پلی اتیلن

اتصالات رزوه‌ای پلی‌اتیلن (Polyethylene Compression Fittings) یک نوع اتصالات است که برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به یکدیگر یا به تجهیزات دیگر استفاده می‌شوند. این اتصالات از قطعات مختلفی تشکیل شده‌اند که با همکاری فشار، اتصال محکم و ضدنشتی را بین لوله‌ها ایجاد می‌کنند.

اتصالات رزوه‌ای پلی‌اتیلن شامل سه قسمت اصلی هستند:

 1. بدنه اتصالات: بدنه اتصالات رزوه‌ای معمولاً از پلی‌اتیلن ساخته شده است. این قسمت بر روی لوله قرار می‌گیرد و با استفاده از مهره فشار، اتصال محکم را بین لوله‌ها ایجاد می‌کند.

 2. حلقه آب بندی: حلقه آب بندی یا O-رینگ، که از جنس لاستیک یا EPDM ساخته شده است، برای ایجاد یک سد ضدنشتی بین بدنه اتصالات و لوله استفاده می‌شود. این حلقه آب بندی مانع نشتی آب در اطراف اتصال می‌شود.

 3. مهره فشار: مهره فشار به عنوان قسمتی از بدنه اتصالات یا به صورت جداگانه استفاده می‌شود. با تنظیم درست فشار مهره، اتصال محکم و بدون نشتی بین لوله‌ها ایجاد می‌شود.

فرآیند نصب اتصالات رزوه‌ای پلی‌اتیلن به طور کلی شامل مراحل زیر است:

 1. برش لوله: لوله پلی‌اتیلن را به طول مورد نیاز ببرید. از ابزار مناسب برای برش لوله مانند چاقوی لوله‌کشی یا ابزار برش لوله استفاده کنید.

 2. آماده‌سازی انتهای لوله: با استفاده از ابزار مناسب، انتهای لوله را صاف کرده و همه سطوح را بدون خط و لکه ایجاد کنید.

 3. نصب اتصالات: حلقه آب بندی را بر روی لوله قرار دهید و سپس بدنه اتصالات را بر روی لوله قرار دهید. مهره فشار را به بدنه اتصالات متصل کنید و با استفاده از ابزار مناسب (مانند کلید رنگی) مهره را به حالت فشاردهی قرار دهید تا اتصال محبعد از اتصال محکم کردن مهره، لوله‌ها به طور معمول آماده استفاده هستند. نیازی به جوشکاری یا استفاداز چسب‌های خاص ندارند.

اتصالات رزوه‌ای پلی‌اتیلن به دلیل سادگی نصب، مقاومت در برابر خوردگی و نشتی، هزینه‌ی کمتر و امکان نصب و تعویض آسان برای سیستم‌های لوله‌کشی پلی‌اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها در برقراری اتصالات در سیستم‌های آب، گاز، فاضلاب، آبیاری و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می‌شوند.

اتصالات گازی یا الکتروفیوژن

اتصالات گازی الکتروفیوژن پلی‌اتیلن (Electrofusion Polyethylene Gas Fittings) اتصالاتی هستند که برای سیستم‌های گازی با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن (PE) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع اتصالات از روش الکتروفیوژن برای اتصال قطعات پلی‌اتیلن استفاده می‌کنند.

فرآیند الکتروفیوژن شامل استفاده از تکه‌های موصلی الکتریکی است که بر روی سرهای لوله‌های پلی‌اتیلن قرار می‌گیرند. این تکه‌های موصلی به منبع تغذیه الکتریکی متصل می‌شوند. با اعمال جریان الکتریکی به تکه‌های موصلی، حرارت تولید می‌شود و قطعات پلی‌اتیلن در نقاط تماس نرم می‌شوند.

چون قطعات پلی‌اتیلن نرم شده‌اند، آنها به هم فشرده می‌شوند و اتصال محکمی را تشکیل می‌دهند. این اتصالات بسیار مقاوم و ضد نشت هستند و می‌توانند با موفقیت فشارهای گازی را تحمل کنند.

اتصالات گازی الکتروفیوژن پلی‌اتیلن در سیستم‌های توزیع گاز طبیعی، گاز شهری و شبکه‌های گازی استفاده می‌شوند. آنها دارای مزایایی مانند سرعت اتصال، عدم نیاز به مواد مصرفی جانبی و مقاومت شیمیایی بالا هستند.

توجه داشته باشید که استفاده از اتصالات گازی الکتروفیوژن پلی‌اتیلن نیاز به دانش فنی و مهارت لازم را می‌طلبد. بنابراین، در صورت نیاز به اتصالات گازی پلی‌اتیلن با استفاده از الکتروفیوژن، توصیه می‌شود با تأمین‌کننده محلی تماس بگیرید تا راهنمایی و پشتیبانی لازم را دریافت کنید.

اتصالات آبیاری قطره ای

اتصالات آبیاری قطره‌ای (Drip Irrigation Fittings) شامل مجموعه‌ای از قطعات است که برای ساخت سیستم‌های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. این اتصالات به منظور ایجاد اتصالات محکم و همچنین کنترل جریان آب در سیستم استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از اتصالات مهم آبیاری قطره‌ای اشاره می‌کنم:

 1. نازل‌ها (Emitters): نازل‌ها قطعاتی هستند که در نقاط مورد نیاز بر روی لوله‌های آبیاری قطره‌ای نصب می‌شوند. آب از طریق نازل‌ها به صورت قطره‌ای و به طور مستقیم به نزدیکی ریشه گیاهان تحویل می‌شود.

 2. شیرها (Valves): شیرها برای کنترل جریان آب در سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ سیستم‌های اتوماتیک کنترل شده و می‌توانند جریان آب را روشن یا خاموش کنند.

 3. تقسیم‌کننده‌ها (Manifolds): تقسیم‌کننده‌ها یا کلیدها برای تقسیم جریان آب بین چندین خط آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ لوله‌های اصلی متصل شده و جریان آب را به صورت متوازن بین خطوط تقسیم می‌کنند.

 4. مهره‌ها و رزوه‌ها (Connectors and Adapters): مهره‌ها و رزوه‌ها برای اتصال لوله‌ها و قطعات مختلف در سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ رزوه‌ها یا مهره‌های متناسب با قطر لوله‌ها به هم متصل می‌شوند.

 5. درپوش‌ها (End Caps): درپوش‌ها در انتهای لوله‌های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند تا جریان آب را مسدود کنند و از نشتی آب جلوگیری کنند.

اتصالات تزریقی پلی اتیلن

اتصالات تزریقی پلی اتیلن (Polyethylene Injection Fittings) یا همان اتصالات فشار قوی پلی اتیلن، از قطعاتی تشکیل شده‌اند که برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن با هم استفاده می‌شوند. این اتصالات از مواد پلیمری مانند پلی اتیلن با کیفیت بالا ساخته می‌شوند و به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، در بسیاری از صنایع و برنامه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اتصالات تزریقی پلی اتیلن به صورت تزریقی به داخل لوله‌های پلی اتیلن نصب می‌شوند، به طوری که بین دو قطعه لوله ایجاد یک اتصال قوی و بدون نشت ایجاد می‌کنند. این نوع اتصالات با استفاده از فشار و حرارت به داخل لوله تزریق می‌شوند و به شکل دائمی به لوله متصل می‌شوند. اتصالات تزریقی پلی اتیلن عموماً دارای سیستم قفلی هستند که از جداشدن آنها جلوگیری می‌کند و باعث محکم شدن اتصال می‌شود.

این اتصالات در انواع مختلفی مانند مفصل (Coupling)، زانو (Elbow)، تی (Tee)، کاپ (Cap)، آداپتور (Adapter) و ... در دسترس هستند. هر نوع اتصال دارای وظایف و کاربردهای خاص خود است. برای مثال، مفصل برای اتصال دو قطعه لوله به هم استفاده می‌شود، زانو برای تغییر جهت لوله‌ها، تی برای تقسیم جریان و آداپتور برای اتصال لوله‌های با قطرهای مختلف به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتصالات تزریقی پلی اتیلن به دلیل ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری، عدم نیاز به جوشکاری و نصب آسان، در بسیاری از برنامه‌ها و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از کاربردهای رایج اتصالات تزریقی پلی اتیلن عبارتند از سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های توزیع گاز طبیعی، سیستم‌های آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، صنعت کشاورزی و غیره.

اتصالات پلی اتیلن فاضلابی

اتصالات پلی اتیلن فاضلابی (Polyethylene Sewer Fittings) یا همچنین به آنها اتصالات فاضلابی HDPE (High-Density Polyethylene) نیز گفته می‌شود. این اتصالات برای سیستم‌های فاضلابی با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن با چگالی بالا به کار می‌روند. اتصالات پلی اتیلن فاضلابی از مواد پلیمری با چگالی بالا ساخته می‌شوند که مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضد زنگی و انعطاف‌پذیری دارند.

به عنوان مثال، برخی از اتصالات پلی اتیلن فاضلابی عبارتند از:

 1. مفصل (Coupling): اتصالات مفصل برای اتصال دو قطعه لوله پلی اتیلن فاضلابی با هم استفاده می‌شوند. آنها به صورت تزریقی بر روی انتهای لوله‌ها نصب می‌شوند و با استفاده از قفل فشاری یا پیچ و مهره محکم می‌شوند.

 2. زانو (Elbow): زانوها برای تغییر جهت لوله‌ها در سیستم فاضلاب استفاده می‌شوند. آنها با درجه زاویه مورد نیاز (مانند ۹۰ درجه یا ۴۵ درجه) به لوله تزریق می‌شوند.

 3. تی (Tee): تی‌ها برای تقسیم جریان فاضلاب بین دو لوله استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ تزریق به لوله اصلی نصب می‌شوند و لوله‌های فرعی برای تغذیه سایر بخش‌ها به آن متصل می‌شوند.

 4. درپوش (End Cap): درپوش‌ها برای بستن انتهای لوله فاضلاب پلی اتیلن استفاده می‌شوند. آنها با استفاده از قفل فشاری یا پیچ و مهره به لوله نصب می‌شوند و جلوی ورود آب و فاضلاب را می‌گیرند.

 5. ردیف (Reducer): ردیف‌ها برای تغییر قطر و اندازه لوله‌ها در سیستم فاضلاب استفاده می‌شوند. آنها از یک سو قطر بزرگتر را قبول می‌کنند و از سوی دیگر قطر کوچکتر را ارائه می‌دهند.

 6. قلاب (Saddle): قلاب‌ها برای اتصال لوله فاضلاب به لوله‌های موجود در سیستم فاضلاب استفاده می‌شوند. آنها به صورت تزریقی به لوله اصلی نصب می‌شوندبا استفاده از اتصالات پلی اتیلن فاضلابی، می‌توانید سیستم فاضلاب خود را به طور مطمئن و موثری ایجاد کنید. این اتصالات عموماً در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی و تأسیسات عمومی استفاده می‌شوند. قبل از نصب اتصالات، بهتر است مشخصات و استانداردهای مربوط به سیستم فاضلاب شهری یا منطقه خود را بررسی کنید تا از تطابق صحیح با این استانداردها اطمینان حاصل کنید. همچنین، در صورت نیاز به نصب این اتصالات، بهتر است با کارشناسان مجرب یا متخصصان محلی مشورت کنید تا راهنمایی لازم را در مورد استفاده و نصب صحیح آنها دریافت کنید.

قیمت اتصالات پلی اتیلن

برای استعلام قیمت و خرید اتصالات پلی اتیلن با کارشناسان پشتیبانی وزین پلاست تماس حاصل نمایید.