قیمت لوله پلیکا

(پنجشنبه 1403/04/28)

لوله پلیکا چیست؟

قیمت لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا بر اساس سایز

در زیر لیست قیمت لوله پلیکا را مشاهده نمایید:

 • قیمت لوله پلیکا سایز ۵۰ ۴/۲ کیلوگرم ۴۵/۱۰۰ تومان
 • قیمت لوله پلیکا سایز ۶۳ ۴/۸ کیلوگرم ۷۴/۴۰۰ تومان
 • قیمت لوله پلیکا سایز ۷۵ ۶ کیلوگرم ۹۳/۰۰۰ تومان
 • قیمت لوله پلیکا سایز ۹۰ ۶/۳ کیلوگرم ۹۷/۷۵۰ تومان
 • قیمت لوله پلیکا سایز ۱۱۰ ۹/۱ کیلوگرم ۱۴۱/۰۰۰ تومان
 • قیمت لوله پلیکا سایز ۱۲۵ ۱۱/۸ کیلوگرم ۱۷۲/۹۰۰ تومان
 • قیمت لوله پلیکا سایز ۱۶۰ ۱۹ کیلوگرم ۲۷۴/۵۰۰ تومان
 • قیمت لوله پلیکا سایز ۲۰۰ ۲۹ کیلوگرم ۴۵۹/۵۰۰ تومان
 • قیمت لوله پلیکا سایز ۲۵۰ ۴۶ کیلوگرم ۷۱۳/۰۰۰ تومان

قیمت لوله پلیکا

در جداول زیر قیمت لوله پلیکا و قیمت اتصالات لوله پلیکا را مشاهده کرده و جهت استعلام قیمت روز با پشتیبانی مدیر فروش وب سایت تماس حاص نمایید. برای استعلام قیمت لوله پلی اتیلن و خرید از شما بصورت رایگان مشاوره دریافت نمایید.

لیست قیمت لوله پلیکا

سایز  ضخامت وزن شاخه ۶ متری 

قیمت لوله پلیکا سایز ۴۰

۳ ۳/۳ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۵۰

۳ ۴ ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۶۳

۳ ۵ ۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۷۵

۳ ۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۹۰

۳ ۶/۵ ۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۱۰

۳/۲ ۹/۵ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۲۵

۳/۲ ۱۲ ۵,۶۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۶۰

۳/۲ ۱۵ ۷,۵۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۶۰

۴ ۱۹ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۲۰۰

۴ ۲۵ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۲۰۰

۴/۹ ۳۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۲۵۰

۴/۹ ۳۸ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۲۵۰

۶/۲ ۵۰ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت لوله پلیکا سایز ۳۱۵

۶/۲ ۶۵ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

انبار لوله پلیکا

قیمت اتصالات لوله پلیکا

در جدول زیر، قیمت اتصالات لوله پلیکا را مشاهده نمایید.

قیمت اتصالات pvc و قیمت لوله پلیکا

سایز تعداد کیسه قیمت
قیمت بوشن ساده 110 50 عدد در کیسه 290000 ریال
قیمت بوشن ساده 125 35 عدد در کیسه 315000 ریال
قیمت بوشن ساده 160 20 عدد در کیسه 637000 ریال
قیمت بوشن ساده 63 200 عدد در کیسه 88000 یال
قیمت بوشن ساده 90 120 عدد در کیسه 156000 ریال
قیمت تبدیل 110.63 80 عدد در کیسه 217000 ریال
قیمت تبدیل 110.75 70 عدد در کیسه 266000 ریال
قیمت تبدیل 110.90 70 عدد در کیسه 260000 ریال
قیمت تبدیل 125.110 60 عدد در کیسه 315000 ریال
قیمت تبدیل 125.63 100عدد در کیسه 266500 ریال
قیمت تبدیل 125.90 80 عدد در کیسه 342000 ریال
قیمت تبدیل 160.110 50 عدد در کیسه 561000 ریال
قیمت تبدیل 160.125 50 عدد در کیسه 560000 ریال
قیمت تبدیل 63.40 200 عدد در کیسه 98000 ریال
قیمت تبدیل 63.50 200 عدد در کیسه 98400 ریال
قیمت تبدیل 75.63 200 عدد در کیسه 141000 ریال
قیمت تبدیل 90.63 120عدد در کیسه 175000 ریال
قیمت تبدیل 90.75 150عدد در کیسه 161000 ریال
قیمت درپوش 110 50 عدد در کیسه 456000 ریال
قیمت درپوش 125 50 عدد در کیسه 540000 ریال
قیمت درپوش 160 30 عدد در کیسه 1100000 ریال
قیمت درپوش 63 200 عدد در کیسه 182000 ریال
قیمت درپوش 90 100 عدد در کیسه 342000ریال
قیمت درپوش گپ 110 100عدد در کیسه 171000 ریال
قیمت درپوش گپ 125 100 عدد در کیسه 217000ریال
قیمت درپوش گپ 63 200 عدد در کیسه 64000 ریال
قیمت درپوش گپ 90 150 عدد در کیسه 137000 ریال
قیمت زانو 135درجه 110 24 عدد در کیسه 671000 ریال
قیمت زانو 135درجه 125.110 30 عدد در کیسه 744000 ریال
قیمت زانو 135درجه 63 150عدد در کیسه 175000 ریال
قیمت زانو 135درجه 90 50 عدد در کیسه 354000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 110 60عدد در کیسه 360000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 125 50 عدد در کیسه 374000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 160 18 عدد در کیسه 963000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 200 20 عدد در کیسه 1833000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 40 250 عدد در کیسه 62000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 50 250 عدد در کیسه 86000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 63 200 عدد در کیسه 152000ریال
قیمت زانو 45 درجه 75 160 عدد در کیسه 184000ریال
قیمت زانو 45 درجه 90 100 عدد در کیسه 214000ریال
قیمت زانو 90 درجه 110 60 عدد در کیسه 434000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 125 36 عدد در کیسه 560000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 160 20 عدد در کیسه 1310000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 200 16 عدد در کیسه 2380000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 32 350 عدد در کیسه 69000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 40 250 عدد در کیسه 64000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 50 250 عدد در کیسه 102000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 63 160 عدد در کیسه 145000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 75 120 عدد در کیسه 224000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 90 80 عدد در کیسه 276000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 110 24 عدد در کیسه 716000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 110.63 40 عدد در کیسه 433000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 110.90 28 عدد در کیسه 6215000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 125 20 عدد در کیسه 1080000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 125.110 20 عدد در کیسه 973000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 125.63 30 عدد در کیسه 864000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 125.90 30 عدد در کیسه 840000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 160 16 عدد در کیسه 2050000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 160.110 16 عدد در کیسه 1464000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 160.125 16 عدد در کیسه 1673000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 200 6 عدد در کیسه 4050000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 40 150 عدد در کیسه 136000ریال
قیمت سه راه 45 درجه 50 150 عدد در کیسه 131000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 63 100 عدد در کیسه 221000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 75 60 عدد در کیسه 338000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 90 35 عدد در کیسه 487200 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 90.63 50 عدد در کیسه 373000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 110 30 عدد در کیسه 654000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 110.63 48 عدد در کیسه 444000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 110.90 30 عدد در کیسه 526000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 125 20 عدد در کیسه 756000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 125.110 20 عدد در کیسه 914000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 160 16 عدد در کیسه 1615000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 32 350 عدد در کیسه 105000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 40 200 عدد در کیسه 136500 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 50 200 عدد در کیسه 146500 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 63 120 عدد در کیسه 219000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 75 70 عدد در کیسه 279000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 90 45 عدد در کیسه 386000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 90.63 70 عدد در کیسه 325000 ریال

لوله پلیکا

لوله پلیکا (Polyka) یک نوع لوله پلیمری است که از ماده پلی‌اتیلن با فشنگ‌کشی (Cross-Linking) تولید می‌شود. این فرایند فشنگ‌کشی باعث اصلاح و تقویت ساختار مولکولی پلی اتیلن می‌شود و لوله را به مقاومت بالاتری در برابر فشار، حرارت، خوردگی و سایر خواص مکانیکی مجهز می‌کند.

لوله پلیکا به دلیل ویژگی‌های خاص خود در برخی کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای رایج لوله پلیکا عبارتند از:

 1. سیستم‌های آب و فاضلاب: به دلیل مقاومت بالای لوله پلیکا در برابر فشار، حرارت و خوردگی، در سیستم‌های آب و فاضلاب استفاده می‌شود. این لوله‌ها می‌توانند برای انتقال آب سرد و گرم، فاضلاب و آب بهداشتی استفاده شوند.

 2. سیستم‌های گرمایش و سرمایش: لوله پلیکا در سیستم‌های گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها مقاومت بالایی در برابر دماهای بالا و پایین دارند و می‌توانند برای انتقال آب گرم و سرد در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی استفاده شوند.

 3. سیستم‌های گاز رسانی: لوله پلیکا برای انتقال گازهای طبیعی و گازهای صنعتی در سیستم‌های گاز رسانی استفاده می‌شود. مقاومت بالای این لوله‌ها در برابر فشار و حرارت، آنها را برای استفاده در سیستم‌های گاز مناسب می‌سازد.

 4. سیستم‌های آتش نشانی: به دلیل مقاومت بالای لوله پلیکا در برابر حرارت و آتش، در سیستم‌های آتش نشانی به عنوان لوله‌های انتقال آب آتش نشانی استفاده می‌شود.

لوله پلیکا هواکشی چیست؟

لوله پلیکا هواکشی یک نوع لوله است که برای انتقال و تخلیه هوا در سیستم‌های تهویه و تهویه مطبوع استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً از مواد پلیمری مانند PVC (پلی وینیل کلرید) یا پلی‌اتیلن ساخته می‌شوند و قادر به انتقال هوای تا حدوداً 60 درجه سانتی‌گراد می‌باشند.

لوله پلیکا هواکشی در سیستم‌های تهویه و تهویه مطبوع استفاده می‌شود تا هوا را از مناطق مختلفی از جمله اتاق‌ها، اتاقک‌ها، داکت‌ها و فضاهای فنی مانند سیستم‌های تهویه، کولرها، گرمایش و تهویه مطبوع جابجا کند. لوله پلیکا هواکشی می‌تواند به عنوان مسیر انتقال هوا بین این دستگاه‌ها و نقاط مختلف ساختمان عمل کند.

مزایای لوله پلیکا هواکشی

 1. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا هواکشی از مواد انعطاف‌پذیر ساخته می‌شوند، که به آنها امکان انعطاف و تنوع در نصب در فضاهای مختلف را می‌دهد. این انعطاف‌پذیری به تنظیم و جابجایی آسان در سیستم‌های تهویه کمک می‌کند.

 2. مقاومت در برابر خوردگی: لوله‌های پلیکا هواکشی از موادی مانند PVC ساخته می‌شوند که مقاومت بالا در برابر خوردگی دارند. این ویژگی مهم است زیرا در سیستم‌های تهویه و تهویه مطبوع که با رطوبت و تماس با آب مواجه هستند، از طریق لوله‌ها هوا جابجا می‌شود.

 3. عملکرد بی‌صدا: لوله‌های پلیکا هواکشی به دلیل ساختار و جنس خود، قادر به انتقال هوا بدون تولید صداهای ناخواسته هستند. این ویژگی مهم است زیرا به حفظ صدای آرامش و راحتی در ساختمان کمک می‌کند.

 4. نصب و نگهداری آسان: لوله‌های پلیکا هواکشی نسبت به سایر روش‌های انتقال هوا مانند لوله‌های فلزی، سبک‌تر هستند و نصب و نگهداری آسان‌تری دارند. این ویژگی می‌تواند زمان و هزینه مورد نیاز برای نصب و تعمیرات را کاهش دهد.

بنابراین، لوله پلیکا هواکشی در سیستم‌های تهویه و تهویه مطبوع در صنعت ساختمان به عنوان یک وسیله انتقال هوا استفاده می‌شود.

قیمت لوله پلیکا هواکشی

برای استعلام قیمت لوله پلیکا هواکشی با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

آیا لوله پلیکا هواکشی می‌تواند در محیط‌های با رطوبت بالا استفاده شود؟

لوله پلیکا هواکشی از موادی مانند PVC ساخته می‌شود که در برابر خوردگی و رطوبت مقاومت خوبی دارد. از این رو، در شرایط رطوبت بالا نیز می‌توان از لوله پلیکا هواکشی استفاده کرد. با این حال، در صورتی که محیط دارای رطوبت بسیار بالا باشد، مانند محیط‌هایی که مستقیماً با آب در تماس هستند، ممکن است بهتر باشد از لوله‌هایی با روکش خاصی مانند لوله‌های پلی‌اتیلن با روکش مقاوم در برابر رطوبت یا لوله‌های فلزی استفاده کنید.

همچنین، در هر صورت، در نصب لوله پلیکا هواکشی در محیط‌های با رطوبت بالا، لازم است که به دقت نکات زیر را رعایت کنید:

 1. استفاده از لوله‌های با کیفیت: اطمینان حاصل کنید که لوله‌های پلیکا هواکشی از جنس با کیفیت و مقاوم در برابر رطوبت استفاده می‌شوند. لوله‌های با استانداردهای مناسب و روکشی مناسب برای محیط‌های با رطوبت بالا انتخاب کنید.

 2. اتصالات صحیح: اتصالات بین لوله‌ها و سایر قطعات درست و به صورت مناسب انجام شود. این اتصالات باید محکم و ضد حرکت باشند تا در برابر رطوبت و فشار هوا مقاومت کنند.

 3. عایق‌بندی مناسب: در نقاطی که لوله‌ها از دیوارها یا سقف عبور می‌کنند، لازم است از عایق‌بندی مناسب برای جلوگیری از نفوذ رطوبت استفاده شود.

قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا 2 اینچ

لوله پلیکا با قطر 2 اینچ (حدود 50 میلیمتر) یکی از اندازه‌های معمولی و پرکاربرد در سیستم‌های برق است. این اندازه از لوله پلیکا برق برای نصب سیم‌ها و کابل‌ها در برق‌های مسکونی و صنعتی استفاده می‌شود.

لوله پلیکا با قطر 2 اینچ معمولاً به صورت قطعات با طول‌های استاندارد عرضه می‌شود، اما می‌توان آن را به طول مورد نیاز برید و نصب کرد. همچنین، لوله‌های پلیکا برق در این اندازه معمولاً به صورت جداره یکپارچه (solid wall) عرضه می‌شوند.

نصب و اتصال لوله پلیکا برق بهتر است توسط فنی‌کاران مجرب و متخصص انجام شود. همچنین، در نصب لوله پلیکا برق باید مقررات و استانداردهای مربوطه را رعایت کرده و از اتصالات و لوازم متناسب با این اندازه استفاده نمود.

قیمت لوله پلیکا 2 اینچ

برای استعلام قیمت و خرید لوله پلیکا 2 اینچ با مشاوران فروش وزین پلاست ارتباط حاصل نمایید.

لوله پلیکا 4 اینچ

لوله پلیکا با قطر 4 اینچ (حدود 100 میلیمتر) نیز یکی از اندازه‌های معمولی و استاندارد در سیستم‌های برق است. این اندازه از لوله پلیکا برق برای نصب و محافظت از سیم‌ها و کابل‌های الکتریکی در برق‌های مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می‌شود.

لوله پلیکا با قطر 4 اینچ معمولاً به صورت قطعات با طول‌های استاندارد عرضه می‌شود و می‌توان آن را براساس نیاز برش داد و نصب کرد. لوله‌های پلیکا برق در این اندازه معمولاً به صورت جداره یکپارچه (solid wall) در دسترس هستند.

نصب و اتصال لوله پلیکا برق بهتر است توسط فنی‌کاران مجرب و متخصص انجام شود. همچنین، در نصب لوله پلیکا برق باید مقررات و استانداردهای مربوطه را رعایت کرده و از اتصالات و لوازم متناسب با این اندازه استفاده نمود.

قیمت لوله پلیکا 4 اینچ

برای استعلام قیمت و خرید لوله پلیکا 4 اینچ با مشاوران فروش ما ارتباط حاصل نمایید.

لوله پلیکا 6 اینچ

لوله پلیکا با قطر 6 اینچ (حدود 150 میلیمتر) نیز یکی از اندازه‌های معمولی و استاندارد در سیستم‌های برق است. این اندازه از لوله پلیکا برق برای نصب سیم‌ها و کابل‌ها در برق‌های صنعتی و تجاری به کار می‌رود.

لوله پلیکا با قطر 6 اینچ معمولاً به صورت قطعات با طول‌های استاندارد عرضه می‌شود و می‌توان آن را براساس نیاز برید و نصب کرد. لوله‌های پلیکا برق در این اندازه معمولاً به صورت جداره یکپارچه (solid wall) در دسترس هستند.

در نصب و اتصال لوله پلیکا برق با قطر 6 اینچ، بهتر است توسط فنی‌کاران مجرب و متخصص انجام شود. همچنین، در نصب لوله پلیکا برق باید مقررات و استانداردهای مربوطه را رعایت کرده و از اتصالات و لوازم مناسب با این اندازه استفاده نمود.

قیمت لوله پلیکا 6 اینچ

برای استعلام قیمت و خرید لوله پلیکا 6 اینچ با مشاوران فروش وزین پلاست ارتباط حاصل نمایید.

اتصالات لوله پلیکا چیست؟

اتصالات لوله پلیکا مورد استفاده برای اتصال و اتصال لوله‌های پلیکا در سیستم‌های برق هستند. این اتصالات طراحی شده‌اند تا اتصال قطعات لوله پلیکا را به صورت محکم و ایمن ایجاد کنند و از نفوذ آب، گرد و غبار و عوامل خارجی دیگر جلوگیری کنند.

به طور کلی، اتصالات لوله پلیکا شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. مفصل (Coupling): این نوع اتصالات برای اتصال دو قطعه لوله پلیکا به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مفصل‌ها به صورت یکپارچه و جداپذیر موجود هستند.

 2. آداپتور (Adapter): این اتصالات برای اتصال لوله پلیکا به سایر اجزا و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند جعبه‌های تقسیم (junction box) یا دستگاه‌های تغذیه.

 3. آزمایشگاهی (Elbow): این نوع اتصالات برای تغییر جهت لوله پلیکا در یک زاویه مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرند. زوایای معمولی برای آزمایشگاهی‌ها 90 درجه و 45 درجه است.

 4. تی (Tee): این اتصالات برای تفکیک جریان و اتصال یک لوله پلیکا به دو لوله دیگر به صورت متقارن استفاده می‌شوند.

 5. تقسیم‌کننده (Reducer): این اتصالات برای کاهش قطر لوله پلیکا و ایجاد اتصال بین لوله‌های با اندازه‌های مختلف استفاده می‌شوند.

 6. درپوش (End Cap): این اتصالات برای بستن یا مسدود کردن انتهای لوله پلیکا بکار می‌روند.

 7. نیوترال (Neutral): این نوع اتصالات برای اتصال سیم‌های نیوترال به لوله پلیکا استفاده می‌شود.

اتصالات لوله پلیکا معمولاً از جنس موادی مانند پلاستیک یا فلز ساخته می‌شوند و باید با استانداردها و مقررات مربوطه سازگار باشند. انتخاب اتصالات مناسب و صحیح و رعایت دستورالعمل‌های نصب توسط تولید کننده یا استانداردهای مربوطه بسیار مهم است.

فروش لوله پلیکا

قیمت اتصالات لوله پلیکا

برای استعلام قیمت و خرید اتصالات لوله پلیکا با کارشناسان فروش ما ارتباط حاصل نمایید.

رنگ بندی لوله پلیکا

رنگ بندی لوله پلیکا معمولاً بر اساس استانداردهای مشخصی انجام می‌شود. در برخی موارد، رنگ بندی ممکن است برای شناسایی سریع و آسان تر لوله‌ها در موقعیت‌های مختلف استفاده شود. البته، در برخی کاربردها ممکن است لوله‌ها بدون رنگ باشند و صرفاً به صورت شفاف یا سفید عرضه شوند.

یکی از رایج‌ترین استانداردهای رنگ بندی لوله پلیکا، به شرح زیر است:

 1. رنگ آبی: لوله‌های پلیکا با رنگ آبی عموماً برای کاربردهای آبیاری، آب‌شیرین‌کن‌ها، سیستم‌های آبی و سیستم‌های آبرسانی استفاده می‌شوند.

 2. رنگ سیاه: لوله‌های پلیکا با رنگ سیاه معمولاً در کاربردهای فاضلاب، سیستم‌های دفن فاضلاب و سیستم‌های زهکشی استفاده می‌شوند.

 3. رنگ سفید: لوله‌های پلیکا با رنگ سفید ممکن است در برخی کاربردهای تخصصی مانند صنایع غذایی، داروسازی و تصفیه آب استفاده شوند.

 4. رنگ قرمز یا نارنجی: برخی لوله‌های پلیکا ممکن است در کاربردهای خاص مانند سیستم‌های حرارتی یا گرمایشی، خنکایی و سیستم‌های گاز استفاده شوند.

آیا رنگ بندی لوله‌های پلیکا تأثیری در عملکرد و کیفیت آنها دارد؟

رنگ بندی لوله‌های پلیکا عمدتاً برای شناسایی و تفکیک آن‌ها در محیط کاربرد استفاده می‌شود و تأثیر مستقیمی بر عملکرد و کیفیت فیزیکی آن‌ها ندارد. رنگ بندی صرفاً به عنوان یک مشخصه ظاهری برای تمایز و شناسایی لوله‌ها در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌شود.

کیفیت و عملکرد لوله‌های پلیکا بیشتر به عوامل دیگری از جمله جنس مواد اولیه، طراحی و ساختار داخلی، ضخامت دیواره، استانداردها و مشخصات فنی، فرآیند تولید و نصب و نیز شرایط کاربرد بستگی دارد. بنابراین، انتخاب و استفاده از لوله‌های پلیکا با کیفیت و مطابق با استانداردهای مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است.

در هر صورت، در صنعت لوله‌کشی، استانداردهای مشخصی برای کیفیت و عملکرد لوله‌های پلیکا وجود دارد و این استانداردها بر اساس نیازهای فنی و محیطی تعیین می‌شوند. اگر لوله‌های پلیکا با استانداردهای مناسب ساخته شوند و به درستی نصب شوند، عملکرد و کیفیت آن‌ها معمولاً به حداکثر خواهد رسید.

انواع لوله پلیکا بر اساس اندازه یا سایز

لوله‌های پلیکا در اندازه‌ها و سایزهای مختلفی در دسترس هستند. سایزهای لوله‌های پلیکا عموماً بر اساس قطر خارجی (OD) و ضخامت دیواره (WT) آنها تعیین می‌شود. در زیر، برخی از اندازه‌های رایج لوله‌های پلیکا را بر اساس سایز آنها ذکر می‌کنم:

 1. لوله پلیکا قطر 20 میلیمتر (OD 20mm)، ضخامت دیواره 2 میلیمتر (WT 2mm)
 2. لوله پلیکا قطر 25 میلیمتر (OD 25mm)، ضخامت دیواره 2.3 میلیمتر (WT 2.3mm)
 3. لوله پلیکا قطر 32 میلیمتر (OD 32mm)، ضخامت دیواره 2.9 میلیمتر (WT 2.9mm)
 4. لوله پلیکا قطر 40 میلیمتر (OD 40mm)، ضخامت دیواره 3.7 میلیمتر (WT 3.7mm)
 5. لوله پلیکا قطر 50 میلیمتر (OD 50mm)، ضخامت دیواره 4.6 میلیمتر (WT 4.6mm)

تولیدی لوله پلیکا

لوله پلیکا 20 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 20 میلیمتر (OD 20mm) یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها به دلیل خواص و مزایایی که دارند، در بسیاری از کاربردها استفاده می‌شوند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 20 میلیمتری را ذکر می‌کنم:

 1. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا با قطر 20 میلیمتر می‌توانند به عنوان بخشی از سیستم‌های آبیاری استفاده شوند. این لوله‌ها می‌توانند آب را از منبع به نقاط مختلف باغ‌ها، مزارع و فضای سبز منتقل کنند.

 2. سیستم‌های آب‌شیرین کردن: در سیستم‌های آب‌شیرین کن، لوله‌های پلیکا 20 میلیمتری می‌توانند برای جابجایی آب شیرین شده از واحدهای تصفیه و تصفیه‌خانه‌ها به کار روند.

 3. سیستم‌های گاز‌رسانی: لوله‌های پلیکا با قطر 20 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های گاز‌رسانی مورد استفاده قرار بگیرند. این لوله‌ها قادرند گاز را از منابع تامین به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 4. سیستم‌های آب گرم و حرارتی: لوله‌های پلیکا قطر 20 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آب گرم و حرارتی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم را از یک منبع حرارتی به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 5. سیستم‌های فشار قوی: لوله‌های پلیکا با قطر 20 میلیمتر در برخی کاربردها می‌توانند در سیستم‌هایی که نیاز به فشار قوی دارند، مورد استفاده قرار بگیرند. مثلاً در بخشی از شبکه‌های انتقال آب یا گاز.

 6. کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلیکا 20 میلیمتری ممکن است در برخی کاربردهای صنعتی مانند خطوط توزیع مواد شیمیایی، خطوط هوای فشرده و سیستم‌های خنک کننده مورد استفاده قرار گیرند.

مهم است که در انتخاب و استفاده از لوله پلیکا 20 میلیمتری، با مشخصات فنی و نیازهای خاص پروژه خود آشنا شوید وتوجه داشته باشید که این فقط چند مثال از کاربردهای لوله پلیکا 20 میلیمتری هستند و در عمل می‌تواند کاربردهای دیگری نیز وجود داشته باشد. برای هر پروژه خاص، بهتر است با مشاوران فنی یا تولیدکنندگان محصول در ارتباط باشید تا بهترین اندازه و نوع لوله پلیکا را بر اساس نیازهای خاص خود انتخاب کنید.

قیمت لوله پلیکا 20 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 20 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا 25 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 25 میلیمتر (OD 25mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها به دلیل خواص و قابلیت‌های خاصی که دارند، در بسیاری از کاربردها استفاده می‌شوند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 25 میلیمتری را ذکر می‌کنم:

 1. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا با قطر 25 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آبیاری استفاده شوند. این لوله‌ها می‌توانند آب را از منبع به نقاط مختلف باغ‌ها، مزارع و فضای سبز منتقل کنند.

 2. سیستم‌های آب‌شیرین کردن: لوله‌های پلیکا 25 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب‌شیرین کن برای جابجایی آب شیرین شده از واحدهای تصفیه و تصفیه‌خانه‌ها استفاده شوند.

 3. سیستم‌های گاز‌رسانی: لوله‌های پلیکا 25 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های گاز‌رسانی مورد استفاده قرار بگیرند. این لوله‌ها قادرند گاز را از منابع تامین به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 4. سیستم‌های آب گرم و حرارتی: لوله‌های پلیکا قطر 25 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آب گرم و حرارتی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم را از یک منبع حرارتی به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 5. سیستم‌های فشار قوی: لوله‌های پلیکا با قطر 25 میلیمتر در برخی کاربردها می‌توانند در سیستم‌هایی که نیاز به فشار قوی دارند، مورد استفاده قرار بگیرند. مثلاً در بخشی از شبکه‌های انتقال آب یا گاز.

 6. کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلیکا 25 میلیمتری ممکن است در برخی کاربردهای صنعتی مانند خطوط توزیع مواد شیمیایی، خطوط هوای فشرده و سیستم‌های خنک کننده مورد استفاده قرار گیرند.

قیمت لوله پلیکا 25 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 25 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا 40 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 40 میلیمتر (OD 40mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها به دلیل خواص و قابلیت‌های خاصی که دارند، در بسیاری از کاربردها استفاده می‌شوند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 40 میلیمتری را ذکر می‌کنم:

 1. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا با قطر 40 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آبیاری استفاده شوند. این لوله‌ها می‌توانند آب را از منبع به نقاط مختلف باغ‌ها، مزارع و فضای سبز منتقل کنند.

 2. سیستم‌های آب‌شیرین کردن: لوله‌های پلیکا 40 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب‌شیرین کن برای جابجایی آب شیرین شده از واحدهای تصفیه و تصفیه‌خانه‌ها استفاده شوند.

 3. سیستم‌های گاز‌رسانی: لوله‌های پلیکا 40 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های گاز‌رسانی مورد استفاده قرار بگیرند. این لوله‌ها قادرند گاز را از منابع تامین به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 4. سیستم‌های آب گرم و حرارتی: لوله‌های پلیکا قطر 40 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آب گرم و حرارتی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم را از یک منبع حرارتی به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 5. سیستم‌های فشار قوی: لوله‌های پلیکا با قطر 40 میلیمتر در برخی کاربردها می‌توانند در سیستم‌هایی که نیاز به فشار قوی دارند، مورد استفاده قرار بگیرند. مثلاً در بخشی از شبکه‌های انتقال آب یا گاز.

 6. کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلیکا 40 میلیمتری ممکن است در برخی کاربردهای صنعتی مانند خطوط توزیع مواد شیمیایی، خطوط هوای فشرده و سیستم‌های خنک کننده مورد استفاده قرار گیرند.

 7. سیستم‌های فاضلاب: لوله‌های پلیکا 40 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های فاضلاب برای جابجایی فاضلاب استفاده شوند.

قیمت لوله پلیکا 63 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 63 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا 63 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 63 میلیمتر (OD 63mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها در بسیاری از کاربردها به دلیل خواص و قابلیت‌های خاصی که دارند، استفاده می‌شوند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 63 میلیمتری را ذکر می‌کنم:

 1. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا با قطر 63 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آبیاری استفاده شوند. این لوله‌ها می‌توانند آب را از منبع به نقاط مختلف باغ‌ها، مزارع و فضای سبز منتقل کنند.

 2. سیستم‌های آب‌شیرین کردن: لوله‌های پلیکا 63 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب‌شیرین کن برای جابجایی آب شیرین شده از واحدهای تصفیه و تصفیه‌خانه‌ها استفاده شوند.

 3. سیستم‌های گاز‌رسانی: لوله‌های پلیکا 63 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های گاز‌رسانی مورد استفاده قرار بگیرند. این لوله‌ها قادرند گاز را از منابع تامین به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 4. سیستم‌های آب گرم و حرارتی: لوله‌های پلیکا قطر 63 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آب گرم و حرارتی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم را از یک منبع حرارتی به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 5. سیستم‌های فشار قوی: لوله‌های پلیکا با قطر 63 میلیمتر در برخی کاربردها می‌توانند در سیستم‌هایی که نیاز به فشار قوی دارند، مورد استفاده قرار بگیرند. مثلاً در بخشی از شبکه‌های انتقال آب یا گاز.

 6. کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلیکا 63 میلیمتری ممکن است در برخی کاربردهای صنعتی مانند خطوط توزیع مواد شیمیایی، خطوط هوای فشرده و سیستم‌های خنک کننده مورد استفاده قرار گیرند.

 7. سیستم‌های فاضلاب: لوله‌های پلیکا 63 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های فاضلاب برای جابجایی فاضلاب استفاده شوند.

لوله پلیکا 75 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 75 میلیمتر (OD 75mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها با توجه به خواص و ویژگی‌هایی که دارند، در بسیاری از کاربردها استفاده می‌شوند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 75 میلیمتری را ذکر می‌کنم:

 1. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا با قطر 75 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آبیاری استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب را از منبع به نقاط مختلف باغ‌ها، مزارع و فضای سبز منتقل کنند.

 2. سیستم‌های آب‌شیرین کردن: لوله‌های پلیکا 75 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب‌شیرین کن برای جابجایی آب شیرین شده از واحدهای تصفیه و تصفیه‌خانه‌ها استفاده شوند.

 3. سیستم‌های گاز‌رسانی: لوله‌های پلیکا با قطر 75 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های گاز‌رسانی مورد استفاده قرار بگیرند. این لوله‌ها قادرند گاز را از منابع تامین به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 4. سیستم‌های آب گرم و حرارتی: لوله‌های پلیکا 75 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های آب گرم و حرارتی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم را از یک منبع حرارتی به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 5. سیستم‌های فشار قوی: لوله‌های پلیکا با قطر 75 میلیمتر در برخی کاربردها می‌توانند در سیستم‌هایی که نیاز به فشار قوی دارند، مورد استفاده قرار بگیرند. مثلاً در بخشی از شبکه‌های انتقال آب یا گاز.

 6. کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلیکا 75 میلیمتری ممکن است در برخی کاربردهای صنعتی مانند خطوط توزیع مواد شیمیایی، خطوط هوای فشرده و سیستم‌های خنک کننده مورد استفاده قرار گیرند.

 7. سیستم‌های فاضلاب: لوله‌های پلیکا 75 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های فاضلاب برای جابجایی فاضلاب استفاده شوند.

قیمت لوله پلیکا 75 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 75 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا 90 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 90 میلیمتر (OD 90mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها به دلیل خواص و ویژگی‌هایی که دارند، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 90 میلیمتری را بررسی می‌کنم:

 1. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا با قطر 90 میلیمتر می‌توانند در سیستم‌های آبیاری کشاورزی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب را از منبع به نقاط مختلف باغ‌ها، مزارع و فضای سبز منتقل کنند.

 2. سیستم‌های لوله‌کشی آب و فاضلاب: لوله‌های پلیکا 90 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب و فاضلاب برای جابجایی آب تازه و فاضلاب استفاده شوند. این لوله‌ها می‌توانند در شبکه‌های توزیع آب شهری، خطوط فاضلاب شهری و سیستم‌های جمع‌آوری آب باران مورد استفاده قرار گیرند.

 3. سیستم‌های گاز‌رسانی: لوله‌های پلیکا با قطر 90 میلیمتر ممکن است در سیستم‌های گاز‌رسانی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند گاز را از منابع تامین به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 4. سیستم‌های حرارتی و خنکایی: لوله‌های پلیکا 90 میلیمتری در سیستم‌های حرارتی و خنکایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلاً در سیستم‌های گرمایش و سرمایش مراکز تجاری، ساختمان‌های مسکونی، سیستم‌های خنک کننده صنعتی و سیستم‌های تهویه مطبوع.

 5. کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلیکا 90 میلیمتری ممکن است در برخی کاربردهای صنعتی مانند صنایع شیمیایی، نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت غذا و داروسازی مورد استفاده قرار گیرند. این لوله‌ها می‌توانند برای جابجایی مواد مختلف در خطوط توزیع، خطوط فرآیند، سیستم‌های خنک کننده و سیستم‌های فاضلاب صنعتی استفاده شوند.

 6. سیستم‌های آب گرم و حرار6. سیستم‌های آب گرم و حرارتی: لوله‌های پلیکا 90 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های آب گرم و حرارتی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم را از یک منبع حرارتی به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 7. سیستم‌های آبسردکن: لوله‌های پلیکا 90 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آبسردکن استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب سرد را از منبع خنک کننده به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 8. سیستم‌های زراعت و دامداری: لوله‌های پلیکا 90 میلیمتری می‌توانند در سیستم‌های زراعت و دامداری مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال، در سیستم‌های آبدهی و آبنبات‌کشی برای آبیاری مزارع و مرغداری‌ها.

 9. سیستم‌های تهویه: لوله‌های پلیکا 90 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های تهویه مورد استفاده قرار بگیرند. به عنوان مثال، در سیستم‌های تهویه مطبوع، تهویه طبیعی و تهویه مکانیکی ساختمان‌ها.

 10. سیستم‌های صنعتی: لوله پلیکا 90 میلیمتری ممکن است در صنایع مختلف مانند صنایع شیمیایی، نفت و گاز، پتروشیمی و صنعت غذا مورد استفاده قرار گیرد. این لوله‌ها قادرند مواد مختلف را در خطوط توزیع، خطوط فرآیند، خطوط فاضلاب صنعتی و سیستم‌های خنک کننده جابجا کنند.

قیمت لوله پلیکا 90 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 90 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا 110 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 110 میلیمتر (OD 110mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها به دلیل خواص و ویژگی‌هایی که دارند، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 110 میلیمتری را بررسی می‌کنم:

 1. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا با قطر 110 میلیمتر ممکن است در سیستم‌های آبیاری کشاورزی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب را از منبع به نقاط مختلف باغ‌ها، مزارع و فضای سبز منتقل کنند.

 2. سیستم‌های لوله‌کشی آب و فاضلاب: لوله‌های پلیکا 110 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب و فاضلاب برای جابجایی آب تازه و فاضلاب استفاده شوند. این لوله‌ها می‌توانند در شبکه‌های توزیع آب شهری، خطوط فاضلاب شهری و سیستم‌های جمع‌آوری آب باران مورد استفاده قرار گیرند.

 3. سیستم‌های گاز‌رسانی: لوله‌های پلیکا 110 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های گاز‌رسانی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند گاز را از منابع تامین به مصرف‌کننده‌ها منتقل کنند.

 4. سیستم‌های حرارتی و خنکایی: لوله‌های پلیکا 110 میلیمتری در سیستم‌های حرارتی و خنکایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلاً در سیستم‌های گرمایش و سرمایش مراکز تجاری، ساختمان‌های مسکونی، سیستم‌های خنک کننده صنعتی و سیستم‌های تهویه مطبوع.

 5. کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلیکا 110 میلیمتری ممکن است در برخی کاربردهای صنعتی مانند صنایع شیمیایی، نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت غذا و داروسازی مورد استفاده قرار گیرند. این لوله‌ها می‌توانند برای جابجایی مواد مختلف در خطوط توزیع، خطوط فرآیند، سیستم‌های خنک کننده و سیستم‌های فاضلاب صنعتی استفاده شوند.

 6. سیستم‌های آب گرم و حرارتی: لولهپلیکا 110 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب گرم و حرارتی استفاده شود. این لوله‌ها قادرند آب گرم را از یک منبع حرارتی (مانند یک بویلر) به سیستم‌های گرمایشی و آبگرمکن‌ها در ساختمان‌ها منتقل کنند.

قیمت لوله پلیکا 110 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 110 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا 160 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 160 میلیمتر (OD 160mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها در بسیاری از کاربردها به دلیل خواص و قابلیت‌هایی که دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 160 میلیمتری را بررسی می‌کنم:

 1. سیستم‌های فاضلاب: لوله‌های پلیکا 160 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های فاضلاب استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند فاضلاب را از منابع مختلف مانند خانه‌ها، ساختمان‌ها و مناطق صنعتی به تأسیسات فاضلاب و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب منتقل کنند.

 2. سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت آب باران: لوله‌های پلیکا 160 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت آب باران استفاده شوند. این لوله‌ها می‌توانند آب باران را از سطح‌های مختلف مانند ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و باغ‌ها جمع‌آوری کرده و به مخازن ذخیره آب یا سیستم‌های آبیاری هدایت کنند.

 3. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا 160 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آبیاری بزرگ استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب را از منابع آبی مانند رودخانه‌ها، چاه‌ها و مخازن به زمین‌های کشاورزی منتقل کنند.

 4. سیستم‌های آب‌دهی: لوله‌های پلیکا 160 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب‌دهی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب تازه را از منابع تامین به نقاط مختلف شهر یا منطقه منتقل کنند، از جمله خطوط توزیع آب شهری و شبکه‌های آب آشامیدنی.

 5. سیستم‌های حرارتی و خنکایی: لوله‌های پلیکا 160 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های حرارتی و خنکایی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم یا خنک را از منابع حرارتی یا خنکایی به سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و خنک کننده منتقل کنند.

کارخانه تولید لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا 160 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 160 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا 200 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 200 میلیمتر (OD 200mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها در بسیاری از کاربردها به دلیل خواص و قابلیت‌هایی که دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 200 میلیمتری را بررسی می‌کنم:

 1. سیستم‌های فاضلاب: لوله‌های پلیکا 200 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های فاضلاب استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند فاضلاب را از منابع مختلف مانند خانه‌ها، ساختمان‌ها و مناطق صنعتی به تأسیسات فاضلاب و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب منتقل کنند.

 2. سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت آب باران: لوله‌های پلیکا 200 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت آب باران استفاده شوند. این لوله‌ها می‌توانند آب باران را از سطح‌های مختلف مانند ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و باغ‌ها جمع‌آوری کرده و به مخازن ذخیره آب یا سیستم‌های آبیاری هدایت کنند.

 3. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا 200 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آبیاری بزرگ استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب را از منابع آبی مانند رودخانه‌ها، چاه‌ها و مخازن به زمین‌های کشاورزی منتقل کنند.

 4. سیستم‌های آب‌دهی: لوله‌های پلیکا 200 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب‌دهی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب تازه را از منابع تامین به نقاط مختلف شهر یا منطقه منتقل کنند، از جمله خطوط توزیع آب شهری و شبکه‌های آب آشامیدنی.

 5. سیستم‌های حرارتی و خنکایی: لوله‌های پلیکا 200 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های حرارتی و خنکایی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم یا خنک را از منابع حرارتی یا خنکایی به سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و خنک کننده منتقل کنند.

قیمت لوله پلیکا 200 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 200 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا 250 میلیمتر

لوله پلیکا با قطر 250 میلیمتر (OD 250mm) نیز یکی از اندازه‌های رایج در لوله‌های پلیکا است. این لوله‌ها در بسیاری از صنایع و کاربردها به دلیل ویژگی‌ها و خواصی که دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا 250 میلیمتری را بررسی می‌کنم:

 1. سیستم‌های فاضلاب: لوله‌های پلیکا 250 میلیمتری معمولاً در سیستم‌های فاضلاب استفاده می‌شوند. این لوله‌ها قادرند فاضلاب را از منابع مختلف مانند خانه‌ها، ساختمان‌ها و مناطق صنعتی به تأسیسات فاضلاب و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب منتقل کنند.

 2. سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت آب باران: لوله‌های پلیکا 250 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت آب باران استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب باران را از سطح‌های مختلف مانند ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و باغ‌ها جمع‌آوری کرده و به مخازن ذخیره آب یا سیستم‌های آبیاری هدایت کنند.

 3. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا 250 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آبیاری بزرگ استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب را از منابع آبی مانند رودخانه‌ها، چاه‌ها و مخازن به زمین‌های کشاورزی منتقل کنند.

 4. سیستم‌های آب‌دهی: لوله‌های پلیکا 250 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های آب‌دهی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب تازه را از منابع تامین به نقاط مختلف شهر یا منطقه منتقل کنند، از جمله خطوط توزیع آب شهری و شبکه‌های آب آشامیدنی.

 5. سیستم‌های حرارتی و خنکایی: لوله‌های پلیکا 250 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های حرارتی و خنکایی استفاده شوند. این لوله‌ها قادرند آب گرم یا خنک را از منابع حرارتی یا خنکایی به سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و خنک کننده منتقلکنند.

 6. کاربردهای صنعتی: لوله پلیکا 250 میلیمتری می‌تواند در صنایع مختلفی نظیر صنایع شیمیایی، نفت و گاز، آب‌شیرین‌کن‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و صنایع غذایی استفاده شود. این لوله‌ها می‌توانند مواد مختلف را به صورت مایع یا گاز در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع استفاده کنند.

 7. ساخت و ساز: لوله پلیکا 250 میلیمتری ممکن است در پروژه‌های ساخت و ساز استفاده شود. از جمله موارد استفاده می‌توان به سیستم‌های آبرسانی ساختمان، تاسیسات حرارتی و سیستم‌های تهویه مطبوع اشاره کرد.

 8. پروژه‌های راه‌سازی: لوله پلیکا 250 میلیمتری ممکن است در پروژه‌های راه‌سازی و زیرساخت‌های مربوط به آن مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، در سیستم‌های جمع‌آوری و تخلیه آب در پروژه‌های جاده‌سازی و ساخت پل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 9. سیستم‌های دفن فاضلاب: لوله پلیکا 250 میلیمتری ممکن است در سیستم‌های دفن فاضلاب و فرآوری پساب‌ها استفاده شود. این لوله‌ها قادرند فاضلاب و پساب‌ها را به صورت ایمن و بهداشتی به مخازن تجمیع و فرآوری فاضلاب هدایت کنند.

در کل، لوله پلیکا 250 میلیمتری به علت مقاومت در برابر فشار، مقاومت در برابر خوردگی، قابلیت اتصال آسان و عدم نفوذپذیری به آب و مواد شیمیایی، در صنایع و کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود.

قیمت لوله پلیکا 250 میلیمتر

برای دریافت قیمت لوله پلیکا 250 میلیمتر با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا فشار قوی

لوله‌های پلیکا فشار قوی یا لوله‌های فشاری پلیکا (High-Pressure Polyethylene Pipes) از نوعی لوله‌های پلیمری هستند که برای انتقال سیالات تحت فشار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع لوله‌ها به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی و سیمانی در برخی از برنامه‌های صنعتی و زیرساختی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی های لوله پلیکا فشارقوی

 1. مقاومت بالا در برابر فشار: لوله‌های پلیکا فشار قوی، قادر به تحمل فشار بالا هستند. آنها معمولاً برای انتقال آب، گاز، نفت، مواد شیمیایی و سایر سیالات تحت فشار استفاده می‌شوند. این مقاومت به فشار، به آنها اجازه می‌دهد در برابر نیروهای داخلی و خارجی که در طول عملیات ایجاد می‌شوند، مقاومت کنند.

 2. وزن سبک: لوله‌های پلیکا فشار قوی از جنس پلیمرهای سبکی ساخته می‌شوند و به همین دلیل وزن آنها نسبت به لوله‌های فلزی و سیمانی بسیار سبکتر است. این ویژگی باعث می‌شود نصب و حمل و نقل آنها آسانتر باشد.

 3. مقاومت به خوردگی: لوله‌های پلیکا فشار قوی دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی هستند. آنها مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون، تماس با مواد شیمیایی و نفوذ آب و رطوبت دارند. این ویژگی باعث می‌شود لوله‌های پلیکا برای استفاده در شرایط خشک و مرطوب مناسب باشند.

 4. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا فشار قوی از جنس پلیمری هستند و به همین دلیل انعطاف‌پذیری بالایی دارند. این انعطاف‌پذیری به آنها اجازه می‌دهد در صورت نیاز به خمیدگی و جابجایی در مناطق پیچیده و محدود فراهم آورده شوند.

 5. مقاومت به ترک و شکست: لوله‌های پلیکا فشار قوی دارای مقاومت بالا در برابر ترک و شکست هستند. آنها قادر به تحمل ضربه‌ها و نیروهای مکانیکی بوده را دارند و در برابر تغییرات دما و فشار نیز پایداری خوبی از خود نشان می‌دهند.

در مجموع، لوله‌های پلیکا فشار قوی به عنوان یک جایگزین مناسب برای لوله‌های فلزی و سیمانی در برنامه‌هایی که نیاز به انتقال سیالات تحت فشار بالا دارند، استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، مقاومت به خوردگی، وزن سبک و انعطاف‌پذیری، در صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، ساختمان‌ها و سیستم‌های آبیاری و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت لوله پلیکا فشار قوی

برای دریافت قیمت لوله پلیکا فشار قوی با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا نیمه قوی یا معمولی

لوله‌های پلیکا نیمه قوی یا معمولی (Medium-Density Polyethylene Pipes) نوعی لوله‌های پلیمری هستند که برای انتقال سیالات تحت فشار متوسط استفاده می‌شوند. آنها بین لوله‌های پلیکا فشار قوی و پلیکا فشار پایین قرار می‌گیرند و خواصی متوسط در برابر فشار و خوردگی دارند. 

مشخصات لوله پلیکا نیمه قوی یا معمولی

 1. مقاومت متوسط در برابر فشار: لوله‌های پلیکا نیمه قوی قادر به تحمل فشار متوسط هستند. آنها معمولاً برای انتقال آب، گاز، فاضلاب و سایر سیالات تحت فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌ها قادرند فشارهای معمولی را تحمل کنند، اما برای فشارهای بالاتر نیاز به استفاده از لوله‌های پلیکا فشار قوی است.

 2. وزن سبک: لوله‌های پلیکا نیمه قوی به دلیل استفاده از پلیمرها با چگالی کمتر نسبت به لوله‌های فلزی و سیمانی، وزن سبکی دارند. این ویژگی باعث می‌شود نصب و حمل و نقل آنها آسانتر باشد.

 3. مقاومت متوسط در برابر خوردگی: لوله‌های پلیکا نیمه قوی دارای مقاومت متوسط در برابر خوردگی هستند. آنها قادر به مقابله با برخی از مواد شیمیایی و خوردگی هستند، اما در مقابل خوردگی شیمیایی قوی نیاز به اقدامات محافظتی اضافی دارند.

 4. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا نیمه قوی از جنس پلیمری هستند و به همین دلیل انعطاف‌پذیری خوبی دارند. این ویژگی باعث می‌شود در صورت نیاز به خمیدگی و جابجایی در مناطق پیچیده و محدود، مناسب باشند.

 5. مقاومت متوسط در برابر ترک و شکست: لوله‌های پلیکا نیمه قوی دارای مقاومت متوسط در برابر ترک و شکست هستند. آنها قادر به تحمل ضربه‌ها و نیروهای مکانیکی معمولی هستند، اما در مقابل تغییرات دما و فشار باید مراقبت کنند.

لوله‌های پلیکا نیمه قوی در برخی ااز کاربردها و صنایع عبوری مورد استفاده قرار می‌گیرند که نیاز به انتقال سیالات تحت فشار متوسط دارند. برخی مثال‌های استفاده از لوله‌های پلیکا نیمه قوی شامل سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های آب و فاضلاب شهری، شبکه‌های گاز طبیعی و سیستم‌های خنک‌کننده می‌باشد.

قیمت لوله پلیکا نیمه قوی

برای دریافت قیمت لوله پلیکا نیمه قوی با ما تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا برق چیست؟

لوله‌های پلیکا برق (Polyethylene Electrical Conduit) یا همچنین به عنوان لوله الکتریکی پلیکا شناخته می‌شوند، از نوعی لوله‌های پلیمری ساخته شده‌اند که برای حفاظت و محافظت از سیم‌ها و کابل‌های الکتریکی در سیستم‌های برق استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به عنوان جایگزین مناسب برای لوله‌های فلزی و PVC در نصب سیم‌ها و کابل‌ها در برق‌های مسکونی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی‌ها و مزایای لوله‌های پلیکا برق عبارتند از:

 1. مقاومت الکتریکی: لوله‌های پلیکا برق خاصیت عایق الکتریکی بالایی دارند و در مقابل جریان الکتریکی مقاومت نشان می‌دهند. این ویژگی باعث می‌شود که سیم‌ها و کابل‌ها درون لوله‌ها به خوبی از تداخل و تداخل الکترومغناطیسی محافظت شوند.

 2. مقاومت در برابر خوردگی: لوله‌های پلیکا برق از مواد پلیمری ساخته شده‌اند که مقاومت بالایی در برابر خوردگی نشان می‌دهند. این ویژگی باعث می‌شود که لوله‌ها در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت، شیمیایی‌ها و خاکستری شیمیایی مقاومت کنند و عمر مفید طولانی داشته باشند.

 3. نصب آسان: لوله‌های پلیکا برق به دلیل ساختار سبک و انعطاف‌پذیری بالا، نصب آسانی دارند. آنها می‌توانند به راحتی خمیده و منحنی شوند و به سادگی به وسیله اتصالات مخصوص به هم متصل شوند.

 4. مقاومت مکانیکی: لوله‌های پلیکا برق دارای استحکام مکانیکی مناسبی هستند و می‌توانند در برابر ضربه‌ها و فشارهای خارجی مقاومت کنند. این ویژگی باعث می‌شود که سیم‌ها و کابل‌ها درون لوله‌ها در برابر خطرات فیزیکی محافظت شوند.

 5. بهره‌وری فضایی: لوله‌های پلیکا برق به دلیل طراحی باریک و جمع و جور، بهره‌وری فضایی بالایی را فراهم می‌کنند. این ویژگی می‌تواند در نصب درونتوالی‌ها و درون دیوارها که فضای محدودی دارند، بسیار مفید باشد.

لوله‌های پلیکا برق در انواع مختلفی از جمله لوله‌های یکپارچه (solid wall)، لوله‌های مجوف (corrugated) و لوله‌های با جداره مشبک (ribbed) در دسترس هستند. همچنین، آنها در اندازه‌ها و قطرهای مختلفی مانند 1/2 اینچ، 3/4 اینچ و 1 اینچ عرضه می‌شوند.

قیمت لوله پلیکا برق

برای دریافت قیمت لوله پلیکا برق با ما تماس حاصل نمایید.

آیا لوله پلیکا در برابر اشعه UV مقاوم است؟

بله، لوله پلیکا مقاومیت خوبی در برابر اشعه UV (اشعه ماوراء بنفش) دارد. فشنگ‌کشی پلی اتیلن در فرایند تولید لوله پلیکا باعث ایجاد اتصالات متقاطع بین زنجیره‌های پلیمری می‌شود و ساختار مولکولی آن را تقویت می‌کند. این نوع ساختار مولکولی باعث می‌شود که لوله پلیکا مقاومت بالایی در برابر آسیب ناشی از تابش اشعه UV داشته باشد.

اشعه UV می‌تواند در طول زمان باعث تغییر رنگ، ترکیدگی و ضعف مکانیکی در لوله‌های پلیمری شود. با این حال، لوله پلیکا به دلیل ساختار مولکولی فشنگ‌کشیده خود، می‌تواند مقاومت بیشتری در برابر اشعه UV داشته باشد و از آسیب ناشی از تابش محافظت کند.

بنابراین، لوله پلیکا معمولاً برای کاربردهایی که نیاز به استفاده در محیط‌های خارجی و آفتابگیر دارند، مناسب است. با این حال، برای حفظ عمر مفید و کارایی لوله پلیکا در برابر اشعه UV، استفاده از روش‌های محافظتی مانند پوشش‌دهی UV در لایه خارجی لوله می‌تواند مفید باشد.

مقایسه لوله پلیکا با لوله های فولادی

لوله‌های پلیکا و لوله‌های فولادی دو نوع متفاوت از لوله‌ها هستند که در کاربردها و خواص مکانیکی آنها تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. در زیر، مقایسه‌ای بین این دو نوع لوله ارائه می‌دهم:

 1. مقاومت به خوردگی: یکی از ویژگی‌های مهم لوله‌های فولادی، مقاومت بالا به خوردگی است. از آنجایی که فولاد ممکن است در تماس با آب، رطوبت و سایر عوامل خورنده قرار گیرد، لوله‌های فولادی معمولاً با پوشش‌های محافظ مانند رنگ‌ها و روکش‌های ضدخوردگی پوشانده می‌شوند. به عنوان مقابله با این مسئله، لوله‌های پلیکا به عنوان لوله‌های پلیمری، مقاومت بسیار بالاتری در برابر خوردگی دارند و نیاز به پوشش‌های محافظتی مجزا ندارند.

 2. وزن: لوله‌های پلیکا نسبت به لوله‌های فولادی وزن سبک‌تری دارند. این امر برای حمل و نقل، نصب و کاربردهایی که نیاز به نصب و جابجایی آسان دارند، مزیتی است.

 3. مقاومت مکانیکی: لوله‌های فولادی به دلیل ساختار متماسکنیکی‌شان و استحکام بالا، مقاومت مکانیکی بسیار بالایی دارند. در مقابل، لوله‌های پلیکا نسبت به فولاد، مقاومت مکانیکی کمتری دارند. این مسئله در برخی کاربردها مثل خطوط انتقال گاز با فشار بالا، که نیاز به مقاومت بالای مکانیکی دارند، ممکن است محدودیت‌هایی ایجاد کند.

 4. هزینه: لوله‌های پلیکا معمولاً ارزان‌تر از لوله‌های فولادی هستند، به خصوص در مورد هزینه نصب، حمل و نقل و نگهداری. این موضوع می‌تواند برای پروژه‌هایی با بودجه محدود جذابیت بیشتری داشته باشد.

تاثر نور خورشید بر لوله پلیکا

لوله‌های پلیکا معمولاً از مواد پلیمری تولید می‌شوند که می‌توانند تحت تأثیر نور خورشید قرار بگیرند. تاثیر نور خورشید بر لوله‌های پلیکا ممکن است در طولانی‌مدت باعث تغییراتی در ویژگی‌های ظاهری و مکانیکی آن‌ها شود. در ادامه، تأثیر نور خورشید بر لوله‌های پلیکا را بیشتر توضیح می‌دهم:

 1. تغییر رنگ: برخی لوله‌های پلیکا ممکن است در صورت قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مرور زمان دچار تغییر رنگ شوند. این تغییرات ممکن است از رنگ اصلی لوله به سمت رنگی تیره‌تر یا روشن‌تر همراه با افت کیفیت ظاهری باشد. با این حال، انتخاب لوله‌های با تحمل بالا در برابر تغییرات رنگ می‌تواند این تأثیر را کاهش دهد.

 2. ضعیف شدن مقاومت مکانیکی: در برخی موارد، نور خورشید می‌تواند باعث کاهش مقاومت مکانیکی لوله‌های پلیکا شود. این تغییرات ممکن است به دلیل اکسیداسیون و زندگی مفید مواد پلیمری در معرض نور خورشید باشد. با انتخاب لوله‌های با مقاومت بالا در برابر UV (اشعه ماوراء بنفش) و استفاده از مواد پلیمری با عمر طولانی‌تر، می‌توان این تأثیر را کاهش داد.

 3. تغییرات در خواص فیزیکی: نور خورشید ممکن است باعث تغییر در خواص فیزیکی لوله‌های پلیکا شود. به عنوان مثال، ممکن است انعطاف‌پذیری و سختی لوله تحت تأثیر نور خورشید تغییر کند. با انتخاب مواد پلیمری با خواص استاتیکی و دینامیکی مناسب، می‌توان از این تأثیرات کاست.

برای کاهش تأثیر نور خورشید بر لوله‌های پلیکا، معمولاً تولیدکنندگان از افزودن مواد محافظتی مانند مواد UV stabilizer (پایدارکننده‌های مقاوم در برابر UV) استفاده می‌کنند. همچنین، نصب لوله‌ها در محیط‌هایی با حداقل تماس مستقیم با نور خورشید و استفاده از پوشش‌های محافظ می‌تواند از تأثیرات مخرب نور خورشید بر لوله‌ها جلوگیری کند.

لوله پلیکا درجه دو چیست؟

لوله‌های پلیکا درجه دو (Class 2) نوعی لوله‌های پلیمری هستند که در صنعت لوله‌کشی استفاده می‌شوند. این درجه به معنای یک سطح متوسط از مقاومت و کیفیت است که در تولید لوله‌ها مورد نیاز است. درجه دو به عنوان یک گزینه میانی بین درجات پایین‌تر و بالاتر موجود است.

درجه دو لوله‌های پلیکا عموماً دارای مشخصه‌های زیر است:

 1. مقاومت فشاری: لوله‌های پلیکا درجه دو معمولاً دارای مقاومت فشاری مناسبی هستند و قادر به تحمل فشارهای نسبتاً متوسط در برنامه‌های مختلف هستند.

 2. مقاومت شیمیایی: این لوله‌ها به طور عمومی مقاومت خوبی در برابر اثرات مواد شیمیایی نشان می‌دهند. آن‌ها می‌توانند در مقابل اسیدها، بازها، حلال‌ها و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار بگیرند.

 3. مقاومت حرارتی: لوله‌های پلیکا درجه دو معمولاً قادر به تحمل دماهای متوسط هستند. آن‌ها ممکن است در دماهای بین محدوده‌های خاصی کار کنند و به مدت زمان محدودی تحت تأثیر حرارت قرار بگیرند.

 4. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا درجه دو معمولاً انعطاف‌پذیری مناسبی دارند که اجازه می‌دهد در تثبیت و انتقال سیالات در مسیرهای منعطف استفاده شوند.

لوله‌های پلیکا درجه دو برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت متوسط در برابر فشار، شیمیایی و حرارت دارند، معمولاً مناسب هستند. با این حال، برای کاربردهای خاصی که نیاز به مقاومت بیشتری دارند، ممکن است درجات بالاتری از لوله‌های پلیکا مورد استفاده قرار گیرند.

آیا لوله‌های پلیکا درجه دو قابل استفاده در برنامه‌های آبیاری هستند؟

بله، لوله‌های پلیکا درجه دو می‌توانند در برنامه‌های آبیاری استفاده شوند. آبیاری با استفاده از لوله‌های پلیکا درجه دو از مزایای زیر برخوردار است:

 1. مقاومت فشاری: لوله‌های پلیکا درجه دو دارای مقاومت فشاری مناسبی هستند و قادر به تحمل فشار آب ارسالی در برنامه‌های آبیاری هستند. این لوله‌ها معمولاً طراحی شده‌اند تا بتوانند با فشار آب معمولی در سیستم‌های آبیاری سرپا بایستند.

 2. مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلیکا درجه دو معمولاً دارای مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی مانند کودها، آب‌های با املاح، و غیره هستند. این ویژگی مهم است زیرا در برنامه‌های آبیاری ممکن است از کودها یا محلول‌های دیگری استفاده شود که به لوله‌ها اثر داشته باشند.

 3. انعطاف پذیری: لوله‌های پلیکا درجه دو معمولاً انعطاف پذیر هستند و این اجازه را می‌دهد که در مسیرهای منعطف آبیاری استفاده شوند. این ویژگی می‌تواند در آبیاری در مناطقی با توپوگرافی متغیر و نیاز به انتقال آب در مسیرهای منحنی مفید باشد.

لوله پلیکا فاضلابی چیست؟

لوله‌های پلیکا فاضلابی لوله‌هایی هستند که برای انتقال فاضلاب استفاده می‌شوند. فاضلاب به مجموعه آب‌های آلوده و فاضلابی اطلاق می‌شود که از منازل، ساختمان‌ها، صنایع و سایر منابع به مخازن فاضلاب یا سیستم‌های فاضلاب شهری جمع‌آوری می‌شوند.

لوله‌های پلیکا فاضلابی معمولاً از مواد پلیمری مانند پلی‌وینیل کلراید (PVC) یا پلی‌اتیلن (PE) ساخته می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، برای انتقال فاضلاب به صورت ایمن و بهداشتی استفاده می‌شوند. برخی از ویژگی‌های لوله‌های پلیکا فاضلابی عبارتند از:

 1. مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلیکا فاضلابی معمولاً دارای مقاومت بالا در برابر تاثیرات شیمیایی مواد موجود در فاضلاب هستند. آن‌ها می‌توانند در برابر اسیدها، قلیاها، مواد شیمیایی حاوی روغن و سایر ترکیبات شیمیایی که در فاضلاب وجود دارند، مقاومت نشان دهند.

 2. مقاومت فشاری: لوله‌های پلیکا فاضلابی باید تحت فشار فاضلاب و احتمال تشکیل سدیم برای جبران فشارهای داخلی و خارجی قرار بگیرند. بنابراین، آن‌ها دارای مقاومت فشاری مناسبی هستند.

 3. مقاومت به خوردگی: مواد پلیمری مورد استفاده در لوله‌های پلیکا فاضلابی مقاومت خوبی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارند. این ویژگی باعث می‌شود لوله‌ها در برابر آب و فاضلاب متصل شده به آنها مقاوم باشند.

 4. ضدانسداد: لوله‌های پلیکا فاضلابی دارای طراحی‌های خاصی هستند که از انسداد شدن توسط رسوبات، چربی و دیگر مواد معلق جلوگیری می‌کنند. ضدانسداد بودن این لوله‌ها موجب جریان مساوی و پایدار فاضلاب در طول زمان می‌شود.

با توجه به ویژگی‌های مذکور، لوله‌های پلیکا فاضلابی عموماً در سیستم‌های فاضلاب شهری، سیستم‌های فاضلاب صنعتی، استفاده‌های کشاورزی و سایر برنامه‌های مربوط به انتقال و دفع فاضلاب استفاده می‌شوند. این لوله‌ها در اندازه‌ها و قطرهای مختلفی در دسترس هستند و می‌توانند به طور افقی یا عمودی نصب شوند، به عنوان مثال، برای انتقال فاضلاب از ساختمان‌ها تا شبکه فاضلاب شهری یا برای انتقال فاضلاب درون ساختمان‌ها.

مزایای لوله پلیکا فاضلابی

 1. مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلیکا فاضلابی دارای مقاومت بالا در برابر تاثیرات شیمیایی مواد موجود در فاضلاب هستند. این مقاومت شامل مقاومت در برابر اسیدها، قلیاها، مواد شیمیایی حاوی روغن و سایر ترکیبات شیمیایی است.

 2. مقاومت فشاری: لوله‌های پلیکا فاضلابی معمولاً دارای مقاومت فشاری مناسبی هستند. آن‌ها قادرند تحت فشار فاضلاب و احتمال تشکیل سدیم برای جبران فشارهای داخلی و خارجی قرار بگیرند.

 3. مقاومت به خوردگی: لوله‌های پلیکا فاضلابی معمولاً مقاومت خوبی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارند. این ویژگی باعث می‌شود لوله‌ها در برابر آب و فاضلاب متصل شده به آنها مقاوم باشند.

 4. ضدانسداد: لوله‌های پلیکا فاضلابی طراحی‌های خاصی دارند که از انسداد شدن توسط رسوبات، چربی و دیگر مواد معلق جلوگیری می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود جریان فاضلاب درون لوله به طور پایدار و بدون مشکل ادامه یابد.

معایب لوله پلیکا فاضلابی

 1. حساسیت به دما: برخی از لوله‌های پلیکا فاضلابی حساسیت بیشتری نسبت به دما دارند و در دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین ممکن است عمر مفید آنها کاهش یابد. بنابراین، برای انتخاب مناسب‌ترین نوع لوله برای هر منطقه باید شرایط دمایی محیط را در نظر گرفت.

 2. انقباض و انبساط حرارتی: لوله‌های پلیکا فاضلابی ممکن است در دماهای بالا یا پایین انقباض و انبساط حرارتی نسبی داشته باشند. این مسئله ممکن است در ترک خوردگی یا تغییر شکل لوله تأثیر بگذارد. بنابراین، نیاز است که در نصب و استفاده از لوله‌های پلیکا در نظر گرفته شود.

قیمت لوله پلیکا فاضلابی

برای استعلام قیمت لوله پلیکا فاضلابی با واحد فروش وزین پلاست ارتباط برقرار نمایید.

لوله پلیکا ارزان چیست؟

لوله پلیکا ارزان (Low-cost conduit) یا همچنین به عنوان لوله پلیکا اقتصادی (Economy conduit) شناخته می‌شود. این نوع لوله پلیکا اغلب از مواد پلاستیکی ساخته می‌شود و با هدف ارائه یک راه حل اقتصادی و ساده برای نصب و محافظت از سیم‌ها و کابل‌های الکتریکی استفاده می‌شود.

لوله پلیکا ارزان ممکن است از موادی مانند پلی‌وینیل کلراید (PVC) ساخته شده باشد. از آنجا که از مواد پلاستیکی ساخته می‌شود، این نوع لوله پلیکا خفیف، انعطاف‌پذیر و ضد زنگ است. همچنین، نسبت به لوله‌های پلیکا فلزی، لوله پلیکا ارزان به طور کلی هزینه کمتری دارد.

معمولاً لوله پلیکا ارزان در نصبات برق مسکونی و فضاهای کوچکتر و غیرصنعتی استفاده می‌شود. با این حال، برای استفاده در محیط‌های صنعتی و تجاری که نیاز به مقاومت بیشتر در برابر ضربه و شرایط سخت‌تر دارند، معمولاً لوله پلیکا فلزی استفاده می‌شود.

در هر صورت، قبل از استفاده از لوله پلیکا ارزان برای نصب برق، بهتر است با توجه به نیازها و استانداردهای محلی، ویژگی‌ها و محدودیت‌های آن را بررسی کنید و از محصولات معتبر و با کیفیت تهیه کنید.

عوامل موثر بر قیمت قیمت لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی قرار بگیرد. در ادامه، برخی از عوامل موثر بر قیمت لوله پلیکا را بررسی می‌کنیم:

 1. نوع مواد: نوع مواد استفاده شده در ساخت لوله پلیکا بر روی قیمت آن تأثیر دارد. به طور کلی، لوله پلیکا‌های فلزی مانند استیل، آلومینیوم یا گالوانیزه، ممکن است قیمت بالاتری نسبت به لوله‌های پلاستیکی مانند PVC داشته باشند.

 2. قطر و ضخامت: قطر و ضخامت لوله پلیکا نیز بر قیمت تأثیرگذارند. لوله‌های با قطر بزرگتر و ضخامت بالاتر معمولاً قیمت بیشتری دارند.

 3. استانداردها و مقررات: استانداردها و مقررات مربوط به لوله پلیکا نیز می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند. لوله‌هایی که استانداردها و مقررات صنعتی را رعایت می‌کنند و مجوزهای لازم را دارند، ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند.

 4. تولیدکننده و برند: تولیدکننده و برند لوله پلیکا نیز می‌توانند بر قیمت تأثیرگذار باشند. برندهای معروف و معتبر ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند نسبت به برندهای کمتر شناخته شده یا بدون نام.

 5. تقاضا و عرضه: عوامل تقاضا و عرضه در بازار نیز می‌توانند قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. در صورتی که تقاضا برای لوله پلیکا بیشتر از عرضه باشد، قیمت ممکن است افزایش یابد.

 6. وضعیت بازار: وضعیت بازار عمومی و شرایط اقتصادی نیز ممکن است بر قیمت لوله پلیکا تأثیرگذار باشند. مثلاً در شرایط کاهش تولید یا افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت لوله پلیکا نیز ممکن است افزایش یابد.

قیمت لوله پلیکا ارزان

برای استعلام قیمت لوله پلیکا ارزان و یا لوله پلیکا درجه دو با واحد فروش وزین پلاست ارتباط برقرار نمایید.

کاربرد لوله پلیکا در صنعت ساختمان

لوله پلیکا در صنعت ساختمان به عنوان یک وسیله مهم برای نصب و محافظت از سیستم‌های الکتریکی و انتقال کابل‌ها استفاده می‌شود. در زیر، برخی از کاربردهای لوله پلیکا در صنعت ساختمان را بررسی می‌کنیم:

 1. نصب سیستم‌های برقی: لوله پلیکا برای نصب و حفاظت از سیستم‌های برقی در ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این سیستم‌ها شامل سیم‌کشی برق، کابل‌های ارتباطی و کابل‌های شبکه می‌شوند. لوله پلیکا به عنوان یک مسیر محافظ برای این کابل‌ها عمل کرده و آنها را در برابر آسیب‌های محیطی مانند ضربه، رطوبت و گرد و غبار محافظت می‌کند.

 2. سیستم‌های اطفاء حریق: لوله پلیکا در نصب سیستم‌های اطفاء حریق نیز استفاده می‌شود. این سیستم‌ها شامل لوله‌های آب، لوله‌های خشک، لوله‌های گاز و سیستم‌های اسپرینکلر می‌شوند. لوله پلیکا نقش حفاظتی در انتقال آب یا ماده خام مورد نیاز برای اطفاء حریق را دارد.

 3. سیستم‌های تهویه و تهویه مطبوع: لوله پلیکا در نصب سیستم‌های تهویه و تهویه مطبوع در ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این سیستم‌ها شامل لوله‌های هوا، لوله‌های خنک کننده و لوله‌های گرم کننده می‌شوند. لوله پلیکا به عنوان مسیر انتقال هوا و ماده خنک کننده یا گرم کننده عمل کرده و اطمینان از توزیع صحیح و موثر این سیستم‌ها را به دست می‌دهد.

 4. سیستم‌های امنیتی و نظارتی: لوله پلیکا در نصب سیستم‌های امنیتی و نظارتی نیز استفاده می‌شود. این سیستم‌ها شامل کابل‌های دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های آیفون تصویری و سیستم‌های اعلام سرقت می‌شوند. لوله پلیکا به عنوان مسیر حفاظتی برای انتقال کابل‌های مربوطه عمل کرده و آنها را در برابر آسیب‌ها و نفوذ غیرمجاز محافظت می‌کند.

به طور کلی، لوله پلاکا در صنعت ساختمان برای نصب و حفاظت از سیستم‌های الکتریکی، سیستم‌های اطفاء حریق، سیستم‌های تهویه و تهویه مطبوع، سیستم‌های امنیتی و نظارتی و سایر سیستم‌های مربوط به ساختمان استفاده می‌شود. استفاده از لوله پلیکا باعث حفاظت از کابل‌ها در برابر آسیب‌های محیطی، ایجاد مسیر منظم و محافظت شده برای انتقال کابل‌ها، سهولت در نصب و تعمیرات و افزایش ایمنی سیستم‌های ساختمانی می‌شود.

قیمت لوله پلیکا سایز ۵۰ اینچ و وزن ۴/۲ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۵۰ اینچ و وزن ۴/۲ کیلوگرم معادل 45.100 تومان است.

قیمت لوله پلیکا سایز ۶۳ اینچ و و زن ۴/۸ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۶۳ اینچ و و زن ۴/۸ کیلوگرم معادل 74.400 تومان است.

قیمت لوله پلیکا سایز ۷۵ اینچ و وزن ۶ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۷۵ اینچ و وزن ۶ کیلوگرم معادل 93.500 تومان است.

قیمت لوله پلیکا سایز ۹۰ اینچ و وزن ۶/۳ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۹۰ اینچ و وزن ۶/۳ کیلوگرم معادل 97.750 تومان است.

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۱۰ اینچ و وزن ۹/۱ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۱۰ اینچ و وزن ۹/۱ کیلوگرم معادل 141.100 تومان است.

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۲۵ اینچ و وزن  ۱۱/۸ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۲۵ اینچ و وزن  ۱۱/۸ کیلوگرم معادل 172.900 تومان است.

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۶۰ اینچ و وزن ۱۹ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۱۶۰ اینچ و وزن ۱۹ کیلوگرم معادل 274.500 تومان است.

قیمت لوله پلیکا سایز ۲۰۰ اینچ و وزن ۲۹ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۲۰۰ اینچ و وزن ۲۹ کیلوگرم معادل 459.500 تومان است.

قیمت لوله پلیکا سایز ۲۵۰اینچ و وزن ۴۶ کیلوگرم

قیمت لوله پلیکا سایز ۲۵۰اینچ و وزن ۴۶ کیلوگرم معادل 713.000 تومان است.

خرید لوله پلیکا پلی اتیلن با قیمت مناسب

برای استعلام قیمت لوله پلیکا پلی اتیلن و خرید می توانید با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید.

فروش لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا پلی اتیلن و ارسال از درب کارخانه را از ما بخواهید.